ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង​ សុខវហារិជាតក​ ( ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម ) ភាគ២ Chhan maometta The Dhamma talk

ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង​ សុខវហារិជាតក​ ( ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម ) ភាគ២ Chhan maometta The Dhamma talk

#ឆនម៉ៅមេត្តា#chhanmaometta#ទូរទស្សន៍មេត្តា
ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង​ សុខវហារិជាតក​ ( ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម ) ភាគ២ Chhan maometta The Dhamma talk

នេះគឺជា Youtube channel ផ្លូវការរបស់ព្រះពោធិនាគមុនី ឆន ម៉ៅមេត្តា តែមួយគត់ ដែលបានបង្ហោះរាល់វីដេអូ Original របស់ព្រះអង្គគ្រូ។ ពុទ្ធបរិស័ទ អាចសិក្សា និងស្តាប់ រាល់ការបង្រៀន ព្រមទាំងវីដេអូ ច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គគ្រូ បានសម្តែង។សូមពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងអស់អនុមោទនា ស្តាប់ការសម្តែងព្រះធម៌ របស់ព្រះអង្គគ្រូ ចុល្លនាគវិជ្ជា មេត្តារក្ខិតោ ឆន ម៉ៅមេត្តា ដោយសេចក្តី ជ្រះថ្លា គ្រប់ៗគ្នា​។ សូមអនុមោទនា​ បុណ្យកុសល!!! This is the official YouTube channel of the Buddhist monk, Chhan maometta, who has posted all his original videos. Buddhists can study and listen to all the teachings and videos that the teacher has performed.All Buddhists will listen to the Dharma performance of the Dharma Master of Vocational Training of the Buddhist Ven.Chhan maometta, in all honesty. Thanks !!!


Hình ảnh về ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង​ សុខវហារិជាតក​ ( ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម ) ភាគ២ Chhan maometta The Dhamma talk


Tag liên quan đến ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង​ សុខវហារិជាតក​ ( ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម ) ភាគ២ Chhan maometta The Dhamma talk

vẽ tĩnh vật,ឆន ម៉ៅមេត្តា,chhorn maometta,metta,មេត្តា,mao metta,ម៉ៅមេត្តា,mettatv,ទូរទស្សន៍មេត្តា,mettaTV,TV metta,ទសជាតក,ជាតក,ពោធិសត្វ,metta radio,Chhan maometta,Metta,Chhan Maometta,លោកគ្រូមេត្តា,ព្រះអង្គមេត្តា,លោកម្ចាស់មេត្តា,Ven.Metta,chhan maometta official,Metta radio,ចុល្លនាគវិជ្ជា,ស្តាប់លោកទេសនា,បង្រៀនធម៌,ព្រះធម៌ទេសនា,លោកទេស,ទេសនា,ព្រះអម៌,ប៊ុ សាវង្ស,ស្តាប់ធម៌,ឆនម៉ៅមេត្តា,រឿងជាតក,ព្រះតេមិយជាតក ភា,សុខវហារិជាតក​,ពួកជនមិនមានអាល័យក្នុងកាម

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts