CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT

Theo Thông tư Số 58/2011/TT-BGDĐT về Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, học sinh sẽ có các tiêu chí kiểm tra như sau:

1. Hình thức kiểm tra:
– Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi-đáp)
– Kiểm tra viết
– Kiểm tra thực hành

2. Các loại bài kiểm tra:
a) Kiểm tra thường xuyên (KTTX) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết dưới 1 tiết; kiểm tra thực hành dưới 1 tiết;
b) Kiểm tra định kỳ (KTĐK) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KTHK).

3. Hệ số điểm các loại bài kiểm tra:
a) Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên tính hệ số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3.
b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Kết quả nhận xét của các bài kiểm tra đều tính một lần khi xếp loại môn học sau mỗi học kỳ.

Thông thường, học sinh sẽ có các loại điểm kiểm tra trong lớp học như sau:

*Cách tính điểm trung bình môn và trung bình cả năm:

*Ví dụ:
Điểm môn Toán chi tiết của một học sinh được cho như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *