PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1/ Định nghĩa

Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia hay chất phản ứng, chất mới sinh ra là sản phẩm hay chất tạo thành. Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau:

Tên các chất tham gia phản ứng → Tên các sản phẩm

Trong đó:
– Tên các chất tham gia và sản phẩm được viết dưới dạng công thức hóa học cùng với hệ số thích hợp của mỗi chất.
– Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn (các chất phản ứng chuyển hết thành sản phẩm và không có chiều ngược lại) thì sử dụng mũi tên một chiều “→”, nếu là phản ứng thuận nghịch (các chất phản ứng không chuyển hết thành sản phẩm) thì sử dụng mũi tên hai chiều “⇄”.

2/ Phân loại phản ứng hóa học

Những loại phản ứng thường được chia thành ba loại: phản ứng trao đổi, phản ứng oxi hóa – khử và phản ứng tạo phức. Trong đó các phản ứng thường gặp là:
– Phản ứng hóa hợp: Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
– Phản ứng phân hủy: Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
– Phản ứng oxi hóa – khử: Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
– Phản ứng thế: Là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
– Phản ứng tỏa nhiệt (exothermic): là phản ứng hóa học có kèm theo sự giải phóng năng lượng dưới nhiều dạng.

Ngoài ra còn có các phản ứng khác như: phản ứng trao đổi, phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt, phản ứng thuận nghịch,… và có một số phản ứng thường được nhắc tới riêng trong hóa học hữu cơ như: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng,…

3/ Điều kiện xảy ra phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học có thể diễn ra “tức thời”, không yêu cầu cung cấp năng lượng ban đầu, hoặc “không tức thời”, yêu cầu năng lượng ban đầu (dưới nhiều dạng như nhiệt, ánh sáng hay năng lượng điện).

Similar Posts