Tiếng Anh 11 mới Review 2 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Review 2 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Review 2 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học về về từ vựng, phát âm, ngữ pháp về chủ đề trở thành một phần của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Contents

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Getting Started - Khởi động | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Vocabulary Task 1

Complete these sentences, using the correct form of the words in brackets. (Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.) 

1. People with ________  should be given the same opportunities as non-disabled people, (disable)
2. Students with _______  impairments may need Braille textbooks, (vision)
3. You can give a cash______ to the charity or do some voluntary work for them, (donate)
4. Using ______ language can make disabled people feel insecure, (respect)
5. The school provides______ aids for deaf children, (hear)

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và lời giải chi tiết: 

1. disabilities                   2. visual                   3. donation           4. disrespectful                    5. hearing

Bài dịch: 
1. Người khuyết tật cần được tạo cơ hội như những người không bị tàn tật.
2. Học sinh bị khiếm thị có thể cần sách giáo khoa chữ nổi.
3. Bạn có thể quyên tiền cho tổ chức từ thiện hoặc làm một số việc tự nguyện cho họ.
4. Sử dụng ngôn ngữ không tôn trọng có thể khiến người khuyết tật cảm thấy không an toàn.
5. Nhà trường cung cấp máy trợ thính cho trẻ khiếm thính.

2. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Vocabulary Task 2

Complete these sentences with suitable words in the box. (Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp trong khung.)

1. The______ of Southeast Asian Nations was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.
2. Viet Nam became the seventh ________  of ASEAN in 1995.
3. One of ASEAN’s main goals is to promote peace and _____ in the region.
4. The right to freedom of expression and information is included in the United Nations______ .
5. A ______  is a group of countries, parties, or groups sharing a common purpose.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. Association               2. member                3. stability               4. Charter                      5. bloc

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch:

1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan.
2. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào năm 1995.
3. Một trong những mục tiêu chính của ASEAN là thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
4. Quyền tự do ngôn luận và thông tin được đưa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc.
5. Một khối là một nhóm các quốc gia, các bên, hoặc các nhóm có một mục đích chung.

3. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Pronunciation Task 3

Listen and circle the sentences spoken with falling intonation. Then read thtmi aloud. (Nghe và vòng lại những câu được nói với ngữ điệu xuống. Sau đó đọc to những câu đó lên.)

1. Manila is the capital of the Philippines. (Manila là thủ đô của Philippines.)
2. Are Malay, English and Tamil used in Malaysia? (Có phải tiếng Malay, tiếng Anh và tiếng Tamil được sử dụng ở Malaysia?)
3. Tom took many pictures of beautiful islands in Ha Long Bay. (Tom đã chụp nhiều ảnh các hòn đảo đẹp ở vịnh Hạ Long.)
4. The Braille alphabet was invented by Louis Braille. (Bảng chữ cái chữ nổi Braille được Louis Braille phát minh ra.)
5. Have you collected the gifts for disadvantaged children? (Bạn đã thu thập quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa?)
6. Students with disabilities should be offered support to do the things they like. (Học sinh bị khuyết tật nên được hỗ trợ để làm những điều họ thích.)

Lời giải chi tiết: 

Falling intonation: 1, 3, 4, 6

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

 

4. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Grammar Task 4

Put the verbs in brackets in the correct tenses. (Dùng thì đúng cua những động từ trorm ngoặc.)
1. Linda was born in London. She_______ (live) there all her life.
2. My grandparents _____(get) married in Ho Chi Minh City.
3. Albert Einstein _____  (develop) the general theory of relativity.
4. Now that we  ______ (reach) an agreement, we can relax.
5. The weather ______ (be) very nice recently, don’t you think?

Bài dịch và lời giải chi tiết: 

1. has lived                   2. got                      3. developed              4. have reached            5. has been

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

BÀi dịch:

1. Linda sinh ra ở London. Cô đã sống ở đó suốt cuộc đời của cô.
2. Ông bà tôi đã lập gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh.
3. Albert Einstein đã phát triển thuyết tương đối.
4. Bây giờ chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, chúng tôi có thể thư giãn.
5. Thời tiết gần đây rất đẹp, bạn có nghĩ vậy không?

5. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Grammar Task 5

Complete these sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong khung.)

1. She enjoys______ TV in her free time.
2. Would you like_______ to the birthday party?
3. He felt very hungry after work so he suggested
4. Don’t forget______ the letter I gave you.
5. I look forward to_____ from you soon.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. watching                   2. to go                        3. having              4. to post                      5. hearing

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 1 Skills - Kỹ năng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tạm dịch:

1. Cô thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi của mình.
2. Bạn có muốn đi đến bữa tiệc sinh nhật không?
3. Anh ấy cảm thấy rất đói sau khi đi làm nên anh ấy đề nghị ăn tối sớm.
4. Đừng quên gửi lá thư tôi đã đưa cho bạn.
5. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

6. Unit 5 Lớp 11 Review 1 – Grammar Task 6

Choose the correct form of the verbs in brackets.(Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.)
1. I think/am thinking you’re right.
2. You look worried. What do you think/are you thinking about?
3. Jane is tasting/tastes the soup. She thinks it is tasting/tastes delicious.
4. We see/are seeing Mr Smith tomorrow at his office.
5. I am seeing/see what you mean.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và lời giải chi tiết: 

1. think                              2. are you thinking           3. is lasting – tastes             4. are seeing                5. see

bài dịch: 
1. Tôi nghĩ bạn đúng.
2. Bạn trông có vẻ lo lắng. Bạn đang nghĩ gì đó?
3. Jane đang nếm súp. Cô ấy nghĩ rằng nó có vị ngon.
4. Chúng ta sẽ gặp ông Smith vào ngày mai tại văn phòng của ông ta.
5. Tôi hiểu ý bạn là gì.

Call Now Button