Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Language – Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Language giúp các em có được kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến lối sống lành mạnh và sống thọ.

1. Unit 10 Lớp 11 Language – Vocabulary Task 1

Complete the sentences with the right form of the following words and phrases.(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của những từ / cụm từ dưới đây.)

immune system   natural remedy   boost    meditation    life expectation     ageing process    cholesterol     nutrition

1. We need some_______ to help our skin, brain and other organs grow, but too much of it can cause health problems.
2. Each prepackaged food item should have a_________ label that tells you what is inside the food you are eating and lists its parts.
3. People usually try_______ for mild health problems such as colds and headaches.
4. Your body may not be able to fight infections naturally if your_________ is weakened.
5. Sleep, rest and relaxation can slow down the________ .
6. One of the most effective ways to keep your mind stress-free and healthy is_________ .
7. _____of people around the world has increased dramatically over the past years.
8. You should exercise regularly and eat less salt and fat to________ your health.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Looking Back - Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. cholesterol
2. nutrition
3. natural remedies
4. immune system
5. ageing process
6. meditation
7. Life expectancy
8. boost

Tạm dịch:

1. Chúng ta cần một lượng cholesterol để giúp da, não và các cơ quan khác phát triển, nhưng quá nhiều chất này có thể gây ra vấn đề về sức khoẻ.
2. Mỗi thực phẩm đóng gói sẵn cần phải có một nhãn dinh dưỡng cho bạn biết những gì bên trong thức ăn bạn đang ăn và danh sách các bộ phận của nó.
3. Mọi người thường cố gắng chữa trị tự nhiên cho các vấn đề sức khỏe nhẹ như cảm lạnh và nhức đầu.
4. Cơ thể của bạn có thể không có khả năng chống lại nhiễm trùng tự nhiên nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu.
5. Ngủ, nghỉ ngơi và thư giãn có thể làm chậm quá trình lão hóa.
6. Một trong những cách hiệu quả nhất để giữ cho tâm trí của bạn không căng thẳng và lành mạnh là thiền định.
7. Tuổi thọ của người dân trên thế giới đã tăng đáng kể trong những năm qua.
8. Bạn nên tập thể dục thường xuyên và ăn ít muối và chất béo để tăng sức khỏe của bạn.

2. Unit 10 Lớp 11 Language – Vocabulary Task 2

Use a dictionary to check the meaning of the following adjectives formed with -free or anti-. Then write a short explanation of the phrases in the space provided. The first one is an example. (Dùng từ điển để xem nghĩa của những tính từ dưới đây với hậu to – free hoặc tiền tố anti- sau đó viết ra lời giải thích ngắn gọn cho những cụm từ đó vào khoảng trống cho sẵn. Cụm từ đầu tiên là ví dụ.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Free-: without, not containing                     
anti-: against, preventing, opposite

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Reading | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. fat-free milk

milk that does not contain fat

2. stress-free lifestyle

lifestyle that does not cause stress

3. cholesterol-free foods

foods that do not contain cholesterol

4. anti-ageing foods

foods that are believed to prevent the appearance from getting older

5. anti-acne diet

diet that prevent the formation of acne

6. anti-cholesterol medicine

medicine that lowers cholesterol levels or prevents high cholesterol

Bài dịch:
miễn phí-: không có, không chứa
chống: chống lại, ngăn ngừa, đối diện

1. Sữa không béo

Sữa không chứa chất béo

2. lối sống không căng thẳng

Lối sống không có áp lực

3. thức ăn không có cholesterol

Thức ăn không có cholesterol

4. thức ăn chống lão hóa

Thưc ăn ngăn ngừa lão hóa

5. chế độ ăn kiêng chống mụn trứng cá

Chế độ ăn kiêng ngừa mụn trứng cá

6. thuốc chống cholesterol

Thuốc làm giảm cholesterol

3. Unit 10 Lớp 11  Language – Pronunciation Task 3

Listen and repeat. Pay attention to the fall-rise intonation (↗). (Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu xuống-lên ↗)

1. Another drink? (rising)
2. You’re thirty years old? (rising) You look a lot younger.
3 I’m not sure. (rising)
4. Could you explain that again, please. (rising)
5. Now, let me think … (rising)

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. invitation / suggestion     
2. surprise
3. uncertainty         
4. polite request
5. hesitation

Bài dịch: 

1. Có loại đồ uống khác chứ? – lời mời / gợi ý
2. Bạn ba mươi tuổi phải không? Bạn trông trẻ hơn rất nhiều. – ngạc nhiên
3. Tôi không chắc. – sự không chắc chắn
4. Bạn làm ơn có thể giải thích điều đó một lần nữa. – yêu cầu lịch sự
5. Bây giờ, hãy để tôi nghĩ … – do dự

4. Unit 10 Lớp 11  Language – Pronunciation Task 4

Listen and mark (↗) (fall-rise intonation). Then practise with a partner.(Nghe và đánh dấu (↗) (ngữ điệu xuống-lên) sau đó thực tập nói với bạn bên cạnh.)

1. A: Will you do me a favour? (rising)
    B: Sure. What can I do for you? (rising)
2. A: I think acupuncture can reduce your pain. (rising)
    B: Really? (rising)
3. A: Would you like another cup of tea? (rising)
    B: No, thanks. I’ve had enough.
4. A: What do you think about natural remedies?
    B: Urn … They might be effective … (rising)
5. A: Fast food is not good for your health. Try not to eat too much of it.
    B: OK, I’ll try. (rising)
6. A: Mr Brown, did you hear the news? What do you think about the project to build a new airport in our neighbourhood?
    B: Well, let me collect my thoughts … (rising)

Bài dịch: 

1. A: Bạn sẽ làm gì đó cho tôi chứ?
    B: Chắc chắn. Tôi có thể làm gì cho bạn?
2. A: Tôi nghĩ rằng châm cứu có thể làm giảm đau cho bạn.
    B: Thật sao?
3. A: Bạn có muốn một tách trà nữa không?
    B: Không, cảm ơn. Tôi đã có đủ rồi.
4. A: Bạn nghĩ gì về các phương thuốc tự nhiên?
    B: Um … Chúng có thể có hiệu quả …
5. A: Thức ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ của bạn. Cố gắng đừng ăn quá nhiều.
    B: OK, tôi sẽ thử.
6. A: Ông Brown, ông đã nghe tin tức chưa? Ông nghĩ gì về dự án để xây dựng một sân bay mới trong khu phố của chúng ta?
    B: À, để tôi suy nghĩ một chút …

5. Unit 10 Lớp 11  Language  – Grammar Task 5

Read the statements in direct speech. Decide if it is necessary to change the verb tenses in reported speech after reporting verbs in the past tense. Write C (changed) or U (unchanged) in the space provided. (Hãy đọc những câu nói trực tiếp dưới đây rồi quyết định xem có cần thiết phải thay đổi thì của động từ khi chuyển sang gián tiếp khi động từ tường thuật ở thì quá khứ không. Hãy viết C (thay đổi) hoặc U (không thay đổi) vào ô trống cho sẵn)

1. If 1 drink coffee before bedtime, 1 can’t sleep.

 

2. You will boost your immune system if you have a healthy lifestyle.

 

3. It would be nice if you could spend more time with the children.

 

4. If Ann called me back, I’d arrange an appointment for her.

 

5. If you travel to a foreign country, you need a valid passport.

 

6. If you catch a cold, you should try natural remedies before taking any medicine.

 

7. If 1 were rich, I’d donate money to charity.

 

8. Mary will recover quickly if she follows the doctor’s advice.

 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Reading - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. C/U                 
2.C/U
3. U                             
4. U
5. U
6. U
7. U
8. C/U

Bài dịch:
1. Nếu tôi uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ được.
2. Bạn sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu bạn có lối sống lành mạnh.
3. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho các em.
4. Nếu Ann gọi lại cho tôi, tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với cô ấy.
5. Nếu bạn đi du lịch nước ngoài, bạn cần hộ chiếu hợp lệ.
6. Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn nên thử các biện pháp tự nhiên trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.
7. Nếu tôi giàu có, tôi sẽ quyên góp tiền từ thiện.
8. Mary sẽ hồi phục nhanh nếu cô ấy theo lời khuyên của bác sĩ.

6. Unit 10  Lớp 11  Language  – Grammar Task 6

Report each statement in 1. Make all possible changes. (Tường thuật lại những câu kể ở bài tập 1. Thay đổi thì nếu có thể.)
1. I told him____
2. Dr Quan said______
3. John’s wife told him_______
4. Peter explained to us_______
5. The travel agent explained to us
6. My grandmother keeps telling us
7. John told me_______
8. Mary’s father said ____

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Reading - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I told him if I drank coffee before bedtime, I couldn’t sleep. (C)
I told him that if I drink coffee before bedtime, I can’t sleep. (U)
2. Dr Quan said we’d boost our immune system if we had a healthy lifestyle. (C)
Dr Quan said that we’ll boost our immune system if we have a healthy lifestyle. (U)
3. John’s wife told him that it would be nice if he could spend more time with the children. (U)
4. Peter explained to us that if Ann called him back, he’d arrange an appointment for her. (U)
5. The travel agent explained to us that if we travel to a foreign country, we need a valid passport. (U)
6. My grandmother keeps telling us that if we catch a cold, we should try natural remedies before taking any medicine. (U)
7. John told me that if he were rich, he’d donate money to charity. (U)
8. Mary’s father said that Mary would recover quickly if she followed the doctor’s advice. (C) 
Mary’s father said that she will recover quickly if she follows the doctor’s advice. (U)

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Looking Back - Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch: 

1. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ được. (C)
Tôi nói với anh ấy rằng nếu tôi uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ. (U)
2. Bác sĩ Quân nói rằng chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu chúng ta có lối sống lành mạnh. (C)
Bác sĩ Quân nói rằng chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu chúng ta có lối sống lành mạnh. (U)
3. Vợ ông John nói với ông rằng sẽ tốt hơn nếu ông có thể dành nhiều thời gian nhiều hơn cho các con. (U)
4. Peter giải thích với chúng tôi rằng nếu Ann gọi lại cho anh ấy, anh ấy sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho cô ta. (U)
5. Đại lý du lịch giải thích với chúng tôi rằng nếu chúng tôi đi du lịch nước ngoài, chúng tôi cần hộ chiếu hợp lệ. (U)
6. Bà tôi cứ nói với chúng tôi rằng nếu chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta nên thử các biện pháp tự nhiên trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào. (U)
7. John nói với tôi rằng nếu anh ấy giàu có, anh ấy sẽ quyên góp tiền từ thiện. (U)
8. Cha của Mary nói rằng Mary sẽ hồi phục nhanh nếu cô ấy theo lời khuyên của bác sĩ. (C)
Cha của Mary nói rằng cô sẽ hồi phục nhanh chóng nếu cô làm theo lời khuyên của bác sĩ. (U)

7. Unit 10 Lớp 11  Language  – Grammar Task 7

Write the sentences in reported speech, using the reporting verbs in brackets. (Viết thành câu tường thuật dùng động từ tường thuật cho trong ngoặc.)

1.Jack’s father: ‘You shouldn’t eat fast food every day.’ (advised)
2.Ann: :Can you do the dishes for me, Kim?’ (asked)
3.The doctor: ‘You must do a 30-minute workout every day.’ (told)
4.Mai: ‘Would you like to go out for a coffee, Peter?’ (invited)
5.Phong: ‘I broke your glasses. I’m sorry.’ (apologised)
6.Hoa: ‘Don’t forget to buy some groceries on the way home, Lan.’ (reminded)
7.Carol: ‘Let’s enrol on a yoga course.’ (suggested)
8.John and Max: ‘Yes. We forgot to submit the assignments yesterday.’ (admitted)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Jack’s father advised him not to eat fast food every day.
2. Ann asked Kim to do the dishes for her.
3. The doctor told me to do a 30-minute workout every day.
4. Mai invited Peter to go out for a coffee.
5. Phong apologised for breaking my glasses.
6. Hoa reminded Lan to buy some groceries on the way home.
7. Carol suggested enrolling on a yoga course.
8. John and Max admitted forgetting to submit the assigments the day before.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tạm dịch:
1. Cha của Jack: ‘Con không nên ăn thức ăn nhanh hàng ngày’
Cha của Jack khuyên anh không nên ăn thức ăn nhanh hàng ngày.
2. Ann: ‘Cậu có thể làm món ăn cho tôi, Kim?’
Ann nhờ Kim làm các món ăn cho cô.
3. Bác sĩ: ‘Bạn phải tập luyện 30 phút mỗi ngày’
Bác sĩ bảo tôi tập luyện 30 phút mỗi ngày.
4. Mai: ‘Bạn có muốn đi uống cà phê không, Peter?’
Mai mời Peter đi uống cà phê.
5. Phong: “Tôi đã làm vỡ kính của bạn. Tôi xin lỗi ”.
Phong xin lỗi vì đã làm vỡ kính của tôi.
6. Hoa: ‘Đừng quên mua một ít đồ tạp hóa trên đường về nhà, Lan’
Hoa nhắc Lan mua một ít đồ tạp hoá trên đường về nhà.
7. Carol: ‘Hãy ghi danh vào một khóa học yoga’
Carol đề nghị ghi danh vào một khóa học yoga.
8. John và Max: “Vâng. Chúng tôi đã quên gửi bài tập hôm qua ”
John và Max thừa nhận đã quên gửi các bài tập vào ngày hôm trước.

8. Unit 10 Lớp 11  Language  – Grammar Task 8

Change the sentences in reported speech into direct speech. (Hãy đổi những lời nói gián tiếp dưới đây sang lời nói trực tiếp.)

1. Ha’s father promised to pay for her holiday in Singapore if she passed her English test. 
Example: Til pay for your holiday in Singapore if you pass your English test, Ha.
2. Kim s mother reminded her to turn off the lights before leaving the house.
3 The doctor advised Mr Wilson not to exercise too hard because it was not good for his heart.
4.Van’s friends suggested having a picnic the following weekend.
5.The security’ guard warned the children not to play near the construction site.
6.Mai invited me to spend my summer holidays on her grandparents’ farm.
7.Her assistant apologised for making lots of mistakes in the report.
8 Denise admitted taking her father’s car without permission.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

2. “Kim, don’t forget to turn off the lights before leaving the house.”
Or: “Kim, remember to turn off the lights before leaving the house.”
3. “You shouldn’t exercise too hard because it’s not good for your heart.”
4. “Let’s have a picnic next weekend.”
Or: “Why don’t we have a picnic next weekend?”
5. “Don’t play near the construction site.”
6. “Would you like to spend your summer holidays on my grandparents’ farm?”
7. “I’m sorry. I’ve made lots of mistakes in the report.”
Or: ” I’m sorry for making lots of mistakes in the report.”

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch: 
1. Bố của Hà hứa sẽ chi trả cho kỳ nghỉ của cô ở Singapore nếu cô vượt qua kỳ thi tiếng Anh.
“Bố sẽ trả tiền cho kỳ nghỉ của con ở Singapore nếu con vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh, Hà.”
2. Mẹ của Kim nhắc nhở cô tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.
“Kim, đừng quên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà” (hoặc: ‘Kim, nhớ quay lại …’)
3. Bác sĩ đã khuyên ông Wilson đừng tập thể dục quá sức vì nó không tốt cho tim ông.
‘Bạn không nên luyện tập quá sức bởi vì nó không tốt cho tim bạn.’
4. Những người bạn của Vân đã đề nghị có một buổi dã ngoại vào cuối tuần sau.
‘Hãy đi dã ngoại vào cuối tuần tới’ (hoặc: ‘Tại sao chúng ta không đi picnic vào cuối tuần tới?’)
5. Người bảo vệ đã cảnh báo các em đừng chơi gần khu vực công trường.
‘Đừng chơi gần công trường.’
6. Mai mời tôi nghỉ hè ở trang trại của ông bà cô ấy.
‘Bạn có muốn nghỉ hè ở trang trại của ông bà tớ không?’
7. Trợ lý của cô ấy đã xin lỗi vì đã mắc nhiều lỗi trong bản báo cáo.
‘Tôi xin lôi. Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong bản báo cáo ‘(hoặc:’ Tôi xin lỗi vì đã có nhiều sai lầm trong bản báo cáo ‘).
8. Denise thừa nhận lấy xe của bố mình mà không được phép.
‘Vâng. Tôi lấy xe của bố tôi mà không được phép. “

Call Now Button