Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Communication and Culture giúp các em có 1 cái nhìn tổng quan về cách hẹn hò giữa các nền văn hòa trên thế giới và phương tiện giao tiếp online trong chủ đề những mối quan hệ. 

1. Unit 2 Lớp 11 Communication task 1

Listen to Hung’s opinions about online friends. Answer the questions. (Hãy nghe kiến của Hùng về những người bạn quen trên mạng, rồi trả lời câu hỏi)
1. What can Hung learn from his online friends? Why? (Hùng học được điều gì những người bạn Online? Tại sao?)
2. When can he contact these friends? (Tại sao anh ta có thể liên lạc những người bạn này)
3. Why can he save money? (Tại sao anh ta tiết kiệm tiền)
4. What is the most Important benefit of having online friends? (Lợi ích quan trọng nhất của việc có những người bạn online là gì?)
5. What does Hung dislike about online friendships? (Hung không thích điều gì về việc có những người bạn Online?)

Bài dịch và lời giải chi tiết

1. Hung can have more knowledge of different cultures and lifestyles because his online friends come from different places around the world.
2. He can contact his friends whenever he wants as long as they are online.
3. Because he doesn’t have lo spend money on dinners, parties, or cinema tickets.
4. The most important benefit of having online friends is that he can end a relationshir quickly.
5. Sometimes he doesn’t know for sure who these friends really are, as they may not use their real names.
Bài dịch: 
1. Hùng có thể có nhiều kiến thức về các nền văn hoá và lối sống khác nhau vì bạn bè trực tuyến của anh ấy đến từ những nơi khác nhau trên thế giới.
2. Anh ta có thể liên lạc với bạn bè của mình bất cứ khi nào anh ta muốn, miễn là họ đang online.
3. Bởi vì anh ta không phải trả tiền cho bữa tối, bữa tiệc hay vé xem phim.
4. Lợi ích quan trọng nhất của việc có bạn bè trực tuyến là anh ta có thể kết thúc mối quan hệ một cách nhanh chóng.
5. Đôi khi anh ta không biết chắc những người này thực sự là ai, vì họ không thể sử dụng tên thật của họ.

2.  Audio Script Lớp 11 Communication Task 1

Audio Script:

Well, there are many advantages of having online friends. First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles. Distance does not matter, as all I need is a computer. Second, I can contact them whenever I wish – as long as they are online, and I can the conversation easily when I have other things to do. What’s more. I can save a lot of money as there’ll be no dinners, parties or get-togethers. I don’t have to spend money on things like food and drinks or cinema tickets. Most importantly, I can quickly end a relationship when I don’t feel comfortable with the person any more.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 2 Skills - Kỹ năng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Dịch Script:

Vâng, có rất nhiều lợi thế của việc có bạn bè trực tuyến. Thứ nhất, họ có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vì vậy tôi có thể tìm hiểu về các nền văn hoá và lối sống khác nhau. Khoảng cách không quan trọng, tất cả những gì tôi cần là một máy tính. Thứ hai, tôi có thể liên lạc với họ bất cứ khi nào tôi muốn – miễn là họ trực tuyến, và tôi có thể trò chuyện một cách dễ dàng trong khi tôi làm những việc khác. Hơn thế nữa. Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vì sẽ không có bữa tối, bữa tiệc hay đi cùng nhau. Tôi không phải tiêu tiền vào những thứ như thức ăn, đồ uống hoặc vé xem phim. Quan trọng nhất là tôi có thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ khi tôi không cảm thấy thoải mái với người đó nữa.

3. Unit 2 Lớp 11 Communication Task 2

Discuss the following questions in groups.(Thảo luận những câu hỏi dưới đây theo nhóm.)

Do you have any online friends. If yes, do you want to meet them face to face? If no, do you want to meet them online? Give reasons.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Getting Started - Khởi động | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

I have some online friends on Facebook. They are Linda, Marika, and Jack. Linda is English, Marika is Japanese and Jack is American. They are generous and friendly. I often contact them through email, messenger, video call, etc. I really want to meet them face to face. I think that having online friends who live around the world brings me some important benefits. I can learn a lot of things from my online friends. First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles. 
 Second, I can contact them whenever I wish – as long as they are online, and I can end the conversation easily when I have other things to do, I can save time and it is very convenient. Another reason, I can share my feelings and my problems with them and they can help me to solve these troubles. Besides, I can quickly end a relationship when I don’t feel comfortable with the person anymore. I think it’s exciting to have some online friends.
Bài dịch:
Tôi có một số người bạn trực tuyến trên Facebook. Họ là Linda, Marika và Jack. Linda là người Anh, Marika là người Nhật và Jack là người Mỹ. Họ hào phóng và thân thiện. Tôi thường liên lạc với họ qua email, tin nhắn, cuộc gọi video, v.v. Tôi thực sự rất muốn gặp họ trực tiếp. Tôi nghĩ rằng có những người bạn trực tuyến trên khắp thế giới mang đến cho tôi một số lợi ích quan trọng. Tôi có thể học được rất nhiều điều từ những người bạn trực tuyến của tôi. Đầu tiên, họ có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, vì vậy tôi có thể tìm hiểu về các nền văn hóa và lối sống khác nhau. Thứ hai, tôi có thể liên lạc với họ bất cứ khi nào tôi muốn – miễn là họ đang trực tuyến, và tôi có thể kết thúc cuộc nói chuyện dễ dàng khi tôi có những việc khác để làm, tôi có thể tiết kiệm thời gian và rất thuận tiện.  Một lý do khác, tôi có thể chia sẻ cảm xúc và các vấn đề của tôi với họ và họ có thể giúp tôi giải quyết những rắc rối này. Ngoài ra, tôi có thể nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ khi tôi cảm thấy không thoải mái với người đó nữa. Tôi nghĩ rằng có những người bạn trực tuyến cũng rất thú vị.
 

4. Unit 2 Lớp 11 Culture Task 1

Read the text about dating around the world, and complete the information in the table below the correct pictures on page 23.(Đọc đoạn văn nói về việc hẹn hò trên thế giới rồi tìm thông tin cần thiết vào bảng ứng với những bức tranh đúng ở trang 23.)

DATING AROUND THE WORLD

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 mới Review 3 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Having a relationship with someone is important to people around the world; however, dating is different from culture to culture. Here are some examples.

Group dating is popular among young people in Europe and Australia. Groups as large as 30 people take part in events, such as going camping or having a party. This is seen as a safe way to spend time together, and to help to ease tension because people feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one- to-one date.

In Singapore, since many young people stay single, the government has tried its best to encourage dating. Dating services are offered to single people. One of them is speed dating, in which singles will spend a few minutes talking to one person before moving on to meet the next one.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Getting Started - Khởi động | Tài liệu học tập và bài giảng online

Online dating is a common way of matchmaking in the United States. Internet companies are now offering a service called ‘online dating assistant’ to help busy people to find a partner. An assistant helps customers to build their profiles, selects potential matches, and then sends several emails to the possible matches until the two people agree to meet face to face.

Bài Dịch và Câu Trả lời chi tiết:

 

Picture a

Picture b

Picture c

Kinds of dating

online dating

speed dating

group dating

Where

US

Singapore

Europe and Australia

Bài dịch:

HẸN HÒ TRÊN THẾ GIỚI

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Có mối quan hệ với ai đó là quan trọng đối với mọi người trên thế giới; tuy nhiên, hẹn hò với người có nền văn hóa khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ.

Hẹn hò nhóm là phổ biến trong số những người trẻ tuổi ở châu Âu và Úc. Các nhóm lớn có tới 30 người tham gia các sự kiện, chẳng hạn như cắm trại hoặc tổ chức tiệc. Đây được coi là cách an toàn để dành thời gian cùng nhau, và để giúp giảm bớt sự căng thẳng vì mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong nhóm bạn bè trước khi quyết định hẹn hò từng người một.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tại Singapore, kể từ khi nhiều thanh niên sống độc thân, chính phủ đã cố gắng hết sức để khuyến khích hẹn hò. Dịch vụ hẹn hò được cung cấp cho người độc thân. Một trong số họ là hẹn hò tốc độ, trong đó người độc thân sẽ dành một vài phút để trò chuyện với một người trước khi tiếp tục gặp người tiếp theo.

Hẹn hò trực tuyến là một cách phổ biến để kết bạn ở Hoa Kỳ. Các công ty Internet đang cung cấp một dịch vụ gọi là “trợ lý hẹn hò trực tuyến” để giúp những người bận rộn tìm một đối tác. Một trợ lý giúp khách hàng xây dựng hồ sơ thông tin của họ, lựa chọn các đối tượng tiềm năng, và sau đó gửi một số email đến các đối tượng có khả năng cho đến khi hai người đồng ý gặp nhau trực tiếp.

  Tranh a Tranh b Tranh c
Loại hẹn hò Hẹn hò online Hẹn hò tốc độ Hẹn hò nhóm
Nơi Mỹ Singapore Châu Âu và Úc

5. Unit 2 Lớp 11 Culture Task 2

Read the text on page 22 again. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick (✓) the correct boxes. (Đọc lại đoạn văn ở trang 22 rồi trả lời xem những lời phát biểu dưới đây là đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG), sau đó đánh dấu (✓) vào ô đúng).

 

T

F

NG

1. Group dating helps people to feel more at ease.

     

2. Australian people don’t like one-to-one dating.

     

3. The Singaporean government encourages young people to take part in dating events.

     

4. One-to-one dating is not popular in Singapore.

     

5. Online dating is popular in the United States because it does not cost too much money.

     

6. People using the ‘online dating assistant’ service need to communicate by email before meeting face to face.

 

 

 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết :

 

T

F

NG

1. Group dating helps people feel more at ease.

 

 

2. Australian people don’t like one-to-one dating.

 

 

3. The Singaporean government encourages young people to take part in dating events.

 

 

4.One-to-one dating is not popular in Singapore.

 

 

5. Online dating is popular in the United States because it does not cost too much money.

 
 

 

6. People using the “online dating assistant” service nee to communicated by email before meeting face to face.

 

 

Bài dịch:
1. Hẹn hò nhóm giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
2. Người Úc không thích hẹn hò từng người một.
3. Chính phủ Singapore khuyến khích thanh niên tham gia vào các sự kiện hẹn hò.
4. Việc hẹn hò từng người một không phổ biến ở Singapore.
5. Hẹn hò trực tuyến là phổ biến ở Hoa Kỳ bởi vì nó không chi phí quá nhiều tiền.
6. Những người sử dụng dịch vụ ‘trợ lý hẹn hò trực tuyến’ cần liên lạc qua email trước khi gặp mặt trực tiếp.

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh).  

Are group dating, speed dating and online dating popular in Viet Nam? Why or why not? (Hẹn hò nhóm, hẹn hò tốc độ hay hẹn hò trực tuyến phổ biến ở Việt Nam không? Tại sao hoặc tại sao không?)

As a matter of fact these new sorts of matching couples, flashing dating or dating on the internet are getting more and more popular for some reasons. First of all, thanks to the widespread of the internet, everyone across the country equally get a chance to seek and have talk to the one they like. Secondly, it is WTO that helps the Vietnamese step in not only the Westenrn economy but also the Western Culture, so Vietnamese young generation absorb freely these new types of dating. Last but not least, there are a number of TV shows about flashing date on every nights, which is a great source of entertainment for TV viewers. (Thật ra thì những kiểu hẹn hò, tìm cặp đôi hay hẹn hò nhanh ngày càng phổ biến ở Việt Nam vì một vài lí do. Một trong số đó, nhờ vào sự phổ biến của internet, mọi người trên toàn quốc đều có cơ hội ngang nhau để tìm kiếm và nói chuyện với người mình thích. Thứ hai, chính WTO không những giúp người Việt Nam bước chân vào nền kinh tế Phương Tây mà còn là nền văn hóa của họ, vì thế những thế hệ người Việt trẻ tiếp nhận thoải mái những hình thức hẹn hò mới này. Cuối cùng những không kém phần quan trọng, có nhiều chương trình TV về việc hẹn hò nhanh được chiếu mỗi đêm, đây thật sự là một nguồn giải trí rất lớn đối với người xem TV). 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 4 Skills - Kỹ năng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Relationships – Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về những mối quan hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 mới Communication And Culture.
.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  _____ date is a quick date to seek for yourself a boy or girl friend.

   

  • A.Flashing
  • B.Rapid
  • C.Quick
  • D.Fast
 • Câu 2:

  ______ meeting is that you will come to see a person in the real life

  • A.Face to Face
  • B.One to One
  • C.Eye to Eye
  • D.Hand to Hand

Câu 3 – Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp speaking Unit 2 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Call Now Button