Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em cách viết một bài văn đưa ra những nguyên nhân và hậu quả làm cho toàn cầu nóng lên.

1. Unit 6 Lớp 11 Writing Task 1

Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram with the ideas below. (Các nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng các ý nêu bên dưới.)

1. Heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases
2. Carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels in power plants and motor vehicles
3. The melting of polar ice caps and rising of sea levels
4. Deforestation for farmland, wood and pape.
5. People losing homes
6. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts
7. The increasing use of chemical fertilisers on croplands
8. Widespread extinction of species
9. Water and food shortages

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Reading - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Causes ⇒ 2 ⇒  4 ⇒ 7
Effect ⇒ 9 ⇒ 6 (⇒5) ⇒1 (⇒8) ⇒ 3 
Bài dịch: 
1. Bệnh tật và tử vong liên quan đến nhiệt nóng, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm
2. Khí thải carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hoá thạch trong các nhà máy điện và xe có động cơ
3. Sự tan chảy băng tại Bắc cực và mực nước biển dâng cao
4. Thiệt hại cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy
5. Người vô gia cư
6. Mô hình thời tiết cực đoan như bão lớn, sóng nóng, lũ lụt và hạn hán
7. Việc sử dụng phân bón hoá học ngày càng tăng trên đất trồng trọt
8. Sự tuyệt chủng trên diện rộng của các loài
9. Thiếu nước và lương thực

2. Unit 6 Lớp 11 Writing Task 2

Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstem some possible solutions. (Làm bài tập theo cặp. Thảo luận và lập dàn bài dựa trên các ý tưởng ở bài tập 1. Suy nghĩ tìm một số giải pháp thích hợp.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)
One of the biggest issues facing humans nowadays
Caused mainly by humans
Most catastrophic effects on humans
Humans have to take actions to reduce the risks
The essay will discuss the causes and effects, and possible solutions
2. What global warming is and its causes
The rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhous gases in the atmosphere
Causes:
Carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels
Deforestation for farmland, wood and paper
Increasing use of chemical fertilizers on croplands
3. Effects of global warming 
Heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases
Melting of polar ice caps and rising of sea level
Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts
Widespread extinction of species
4. Some possible solutions 
Reducing energy use
Planting trees or plants
Using green methods of transport
5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)
Bài dịch:

1. Giới thiệu (Giới thiệu chủ đề và nội dung chính của bài luận)
một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay
Chủ yếu gây ra bởi con người
Những hậu quả thảm khốc nhất trên người
Con người phải hành động để giảm rủi ro
Bài luận sẽ thảo luận về các nguyên nhân và các hiệu ứng, và các giải pháp khả thi
2. Sự nóng lên toàn cầu là gì và nguyên nhân của nó (Hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì, trọng tâm chính)
Sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng của khí trong bầu khí quyển
Nguyên nhân:
Lượng khí thải CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch
Nạn phá rừng đối với đất nông nghiệp, gỗ và giấy
Tăng cường sử dụng phân bón hoá học trên đất trồng trọt
Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu
Bệnh và tử vong liên quan đến nhiệt, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm
Sự tan chảy của mũ Bắc cực và mực nước biển dâng cao
Các mô hình thời tiết cực đoan như bão lớn, sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán
Sự tuyệt diệt của loài
4. Một số giải pháp có thể 
Giảm sử dụng năng lượng
Trồng cây hoặc gây rừng
Sử dụng các phương pháp vận chuyển xanh
5. Kết luận (Tóm tắt các điểm chính và nêu ý kiến của bạn)

Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline and your notes in 2. (Hãy viết một bài luận dài từ 160-180 từ, sử dụng các cách diễn đạt ở hộp bên dưới, dàn bài và phần ghi chép ở bài tập 2)

lead to       contribute to       result in        cause     have serious consequences / impact on       make

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warnning, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 4 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands… Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 1 Skills - Kỹ năng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Global wanning is seriously affecting our life on Earth in many ways, so everyone of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, good for health.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attent should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.
Bài dịch:
Một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra sự thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, đe doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm bớt những rủi ro hiện nay, những tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề cảnh báo toàn cầu, nguyên nhân và các hiệu ứng của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ … Hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt và thủy triều cao. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, người dân phải chịu đựng các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Sự thay đổi toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất bằng nhiều cách, vì vậy tất cả mọi người trong chúng ta nên làm gì đó để giảm thiểu nó. Bắt đầu ở nhà bằng cách giảm sử dụng năng lượng: rút ổ điện tất cả các thiết bị điện tử khi không sử dụng, tránh bật đèn vào ban ngày, thay vào đó sử dụng năng lượng mặt trời; tiết kiệm nước sạch; trồng cây hoặc trồng thức ăn của riêng mình. Đi bộ và đi xe đạp để làm việc là những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tốt cho sức khoẻ.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa con người và hàng triệu loài trái đất. Trái đất là ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta và vì sự quan trọng lớn này nên chú ý tất cả các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường có thể làm cho trái đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.

Call Now Button