Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Listening – Bài nghe | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Listening – Bài nghe | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Listening – Bài nghe | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về những di sản văn hóa thể giới của chúng ta

Contents

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 11 Listening Task 1

You are going to listen to a radio programme about Phong Nha – Kc Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it. (Em sắp nghe một chương trình phát thanh về Phong Nha – Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

forest                  river     mountain      geological museum

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

This place is famous for its numerous caves. / The caves are Phong Nha – Ke Be main attraction. / Tourists cane explore various caves in Phong Nha – Ke Bang.
It has forests with diverse flora and fauna.
There are a lot of underground rivers in the caves.
Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha – Ke Bang.
Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Review 2 Skills - Kỹ năng | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch: 
Nơi này nổi tiếng với nhiều hang động. / Các hang động là điểm thu hút chính của Phong Nha – Kẻ Bàng. / Khách du lịch khám phá những hang động khác nhau ở Phong Nha – Kẻ Bàng.
Nó có rừng với hệ thực vật và động vật đa dạng.
Có rất nhiều sông ngầm trong các hang động.
Leo núi là một hoạt động phổ biến cho du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng.
Phong Nha – Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất rất lớn.

2. Unit 8 Lớp 11 Listening Task 2

Match the words with the correct pictures. (Ghép từ tương ứng với những bức tranh.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. c                    2. c                     3. a                

4. b                    5. f                      6. d

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Getting Started - Khởi động | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tạm dịch:

1. động

2. suối

3. đá vôi

4. leo núi

5. sông ngầm

6. hang

3. Unit 8 Lớp 11 Listening Task 3

Listen to a nature radio programme and choose the correct answer.(Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng)

Why was Phong Nha – Ke Bang recognised as a World Heritage Site?

A. It has existed over tens of millions of years. 
B. It has distinctive flora and fauna. 
C. It is a significant geological site.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

C

Bài dịch:
Tại sao Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thế Giới?
A. Nó đã tồn tại hàng chục triệu năm
B. Nó có hệ thực vật và động vật đặc biệt
C. Đây là một địa điểm địa chất quan trọng

4. Unit 8 Lớp 11 Listening Task 4

Listen again and complete the sentences with no more than three words.(Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)
1. Phong Nha – Ke Bang National Park is about______ of Ha Noi.
2. Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge ____________  because of its complex geological structure.
3. A lot of valuable information about the Earth’s geological development can be obtained from its______ .
4. In spite of the region’s high average rainfall, few______ can be seen here.
5. With a height of 200 m, a width of 200 m and a length of at least 8.5 km, Son Doong Cave is considered to be the largest one______ .
6. In addition to exploring the caves and grottos, and seeing its flora and fauna, visitors can also enjoy______ in the steep mountains.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. 500 km south                      
2. geological museum
3. mountains                         
4. rivers and streams
5. in the world                         
6. mountain climbing

Bài dịch:
1. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam.
2. Phong Nha – Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất lớn vì cấu trúc địa chất phức tạp của nó.
3. Có rất nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của trái đất từ những ngọn núi của nó.
4. Mặc dù lượng mưa trung bình trong khu vực này có thể nhìn thấy vài con suối ở đây.
5. Với chiều cao 200 m, chiều rộng 200 m và chiều dài ít nhất là 8,5 km, hang Động Sơn Đoòng được coi là lớn nhất trên thế giới.
6. Ngoài việc khám phá những hang và động, và quan sát hệ thực vật của nó, du khách cũng có thể leo núi ở những ngọn núi dốc.

5. Audio Script Unit 8 Lớp 11 Listening

Audio Script:

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I’ll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central ofQuang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha – Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountair can provide a lot of valuable information about the Earth’s geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a resiL tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the worid with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Speaking - Hội thoại | Tài liệu học tập và bài giảng online

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It’d be worthwhile exploring its caves and grottos, and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don’t forget to tune in tomorrow at the same time.

Tạm dịch:

Chào mừng đến với kênh Radio số 3 Chương trình Thiên nhiên. Hôm nay. Tôi sẽ nói về Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong 8 di sản văn hoá thế giới tại Việt Nam. Nó nằm ở trung tâm của tỉnh Bình Thuận, cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam. thủ đô của Việt Nam. Nhờ cấu trúc địa chất phức tạp của nó với các loại đá khác nhau, Phong Nha – Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất lớn. Phong Nha – Kẻ Bàng có thể cung cấp rất nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của Trái đất qua nhiều thời kỳ. Một đặc điểm địa chất nổi bật ở đây là hệ thống sông ngầm ngầm, hang động và hang động trên núi đá vôi.

Công viên nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình cao; tuy nhiên, có ít dòng sông và suối ở đây bởi vì nước được hấp thụ bên trong các ngọn núi đá vôi. Trong hàng chục triệu năm trở lại đây, nước đã làm xói mòn các tảng đá, tạo ra nhiều hang động hẻo lánh]. Phong Nha – Kẻ Bàng nổi tiếng với những hang động như Động Phong Nha, Động Tiên Sơn và Động Thiên Đường. Động Sơn Đoòng được coi là hang động lớn nhất trong quần đảo với chiều cao 200 mét, chiều rộng 200 mét, và có chiều dài ít nhất 8,5 km.

Vì giá trị địa chất, Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2003. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian để ghé thăm Công viên Phong Nha – Kẻ Bàng. Bạn sẽ được khám phá hang động tuyệt vời này và thấy sự đa dạng của hệ thực vật và động vật của nó. Nếu bạn thích leo núi, có một số dãy núi cao trên 1.000 mét, có thể là một thách thức thực sự cho những người leo núi phiêu lưu.

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi hôm nay! Và đừng quên giờ này ngày mai mở kênh này.

6. Unit 8 Lớp 11 Listening Task 5

 Ask and answer the questions below.(Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

1. What will you do in Phong Nha – Ke Bang National Park if you have a chance to visit it?
2. Tell the class about your group’s plan.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch:

1. Bạn sẽ làm gì ở Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng nếu bạn có cơ hội đến thăm nó?
2. Hãy nói với cả lớp về kế hoạch của bạn.

Call Now Button