Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Project – Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Unit 8 Lớp 11 Project  Task 1

Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection. Present your ideas to the class (Làm việc theo nhóm, hãy chọn một di sản ở Việt Nam và tìm thông tin về nó, sau đó thảo luận và đưa ra đề nghị cho việc bảo tồn và gìn giữ di sản đó. Trình bày ý tưởng của em trước lớp.)

Here are some guiding questions:
What’s the name of the heritage site?
Where is it located?
In what condition is it now? Is it well-preserved, damaged or in ruins?
Who is responsible for its current condition?
What do you think should be done to improve it?
How can it be preserved for future generations?
How can it be protected from damages, theft or irresponsible behaviour?

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Listening - Bài nghe | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch:

Tên di sản là gì?
Nó nằm ở đâu?)
Hiện nay di sản đó trong tình trạng thế nào?
Nó được bảo quản tốt hay bị hư hỏng, tàn phá?
Ai chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay?
Theo em cần phải làm gì để cải thiện tình trạng đó?
Có thể bảo quản di sản đó thế nào cho những thế hệ tương lai?
Có thể bảo vệ di sản đó khỏi hư hỏng, trộm cướp hoặc hành vi vô trách nhiệm như thế nào?

Call Now Button