Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Writing – Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em cách viết một đoạn văn miêu tả về cuộc sống và những thành phố ở tương lai.

1. Unit 9 Lớp 11 Writing Task 1

Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka’s email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ay Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

To: Hung Le
Subject: Tokyo of the future
Dear Hung,

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Project - Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

I received your email last week: but I couldn’t answer your question right away. You asked me what Tokyo would look like forty years from now. What a difficult question! To tell you the truth, I have had to think very hard and have finally come up with two predictions.

If I take an optimistic viewpoint, I think Tokyo will be a more liveable city. Now it has quite a good public transport system. But people still complain about overcrowded trains during the rush hour. That’s why I believe the government will use advanced technology to build faster trains and make people’s life more comfortable. What’s more, robots will be used to help with the housework. Thus, people will have more time for relaxation.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Language - Ngôn ngữ | Tài liệu học tập và bài giảng online

But if I take the pessimistic viewpoint, Tokyo won’t be a safe place to live in. Nuclear and radiation accidents have always scared me. People’s lives will also continue to be threatened because of the continuous risk of earthquakes and tsunamis here.

Well, Hung, I hope you are satisfied with my answer. And here is my question: What will Viet Nam’s capital city look like in the future? I’m looking forward to your reply.

With best wishes,

Tanaka

1.Why did Tanaka write this email?
2.Why does Tanaka think Tokyo will be a more liveable city?
3.What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Tanaka?
4.What does Tanaka want to know?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Tới: Hùng Lê

Chủ đề: Tokyo của tương lai

Hùng thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn ngay. Bạn đã hỏi tôi Tokyo sẽ như thế nào sau bốn mươi năm nữa. Thật là một câu hỏi khó! Nói cho bạn biết sự thật, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra hai dự đoán.

Nếu tôi có quan điểm lạc quan, tôi nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn. Bây giờ nó có một hệ thống giao thông công cộng khá tốt. Nhưng mọi người vẫn phàn nàn về các chuyến tàu chật hẹp trong giờ cao điểm. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng các đoàn tàu nhanh hơn và làm cho cuộc sống của người dân trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, robot sẽ được sử dụng để giúp đỡ công việc nhà. Vì vậy, mọi người sẽ có nhiều thời gian để thư giãn.

Nhưng nếu tôi có quan điểm bi quan, Tokyo sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống. Những vụ tai nạn hạt nhân và phóng xạ đã luôn luôn làm tôi sợ. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do nguy cơ liên tục xảy ra trận động đất và sóng thần ở đây.

Đúng vậy, Hùng, tôi hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời của tôi. Và đây là câu hỏi của tôi: Thành phố thủ đô của Việt Nam sẽ như thế nào trong tương lai? Tôi chờ câu trả lời của bạn.

Với những mong ước tốt đẹp nhất,

Tanaka

Bài dịch: 

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Looking Back - Củng cố | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Tại sao Tanaka viết email này?
Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai.
2. Tại sao Tanaka nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?
Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để đối phó với vấn đề giao thông và làm cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.
3. Theo Tanaka, điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?
Tokyo đang bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).
4. Tanaka muốn biết điều gì?
Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thành phố thủ đô của Việt Nam trong tương lai.

2. Unit 9 Lớp 11 Writing Task 2

Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. g
2. a
3. c
4. b
5. f
6. d
7.

Bài dịch: 

1. người nhận
2. chủ đề của thư
4. lý do viết thư
5. những dự đoán và diễn giải của người gửi
6. phần chào cuối thư
7. tên người gửi

3. Unit 9 Lớp 11 Writing Task 3

Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend.(Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

NEW YORK CITY in 2050

  • Optimistic viewpoint (NYC – an eco city):
    promote self-driving electric taxis ► to deal with crowded public transport; use city’s building roofs for gardens fertilised with compost ► to recycle rubbish and reduce pollution; build offshore wind farms => to replace ageing electricity network
  • Pessimistic viewpoint (NYC – an unsafe place):
    failure to control the use of guns ►high crime rates; natural disasters (floods; storms) and effects of global warming ► flooding and damaged infrastructure
Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Writing - Bài viết | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

Dear Nam.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city? than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan la promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city’s building roofs for gardens fertilised wita compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Project - Kỹ năng nhóm | Tài liệu học tập và bài giảng online

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People’s life will also continue to be threatened because of natunL disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have grea: impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Bài dịch:
Nam thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi năm 2050. Có những ý tưởng khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Reading | Tài liệu học tập và bài giảng online

Chúng ta hãy có một quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố có thể sống được? hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Các nhà chức trách thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận là thúc đẩy taxi điện tự lái để giảm giao thông công cộng đông đúc. Thêm vào đó, người dân thành thị được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn phân bón cho cây hữu cơ để phân hủy rác thải và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng trang trại nông nghiệp bên ngoài để thay thế mạng lưới điện lão hóa.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Getting Started - Khởi động | Tài liệu học tập và bài giảng online

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng xấu đến người dân thành thị.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá | Tài liệu học tập và bài giảng online

Gửi lời chúc tốt nhất,

John

4. Unit 9 Lớp 11 Writing Task 4

Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Call Now Button