Toán 12 Bài 1: Lũy thừa | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Toán 12 Bài 1: Lũy thừa | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Toán 12 Bài 1: Lũy thừa | Tài liệu học tập và bài giảng online

Lũy thừa là một khái niệm quen thuộc đã được học từ lớp 7, đến chương trình giải tích 12 khái niệm lũy thừa được mở rộng và học sinh được tìm hiểu sâu hơn. Nội dung bài học cung cấp đến các em những vấn đề lý thuyết trọng tâm cũng như phương pháp giải bài tập sẽ giúp các em học tập tốt phần này.

Xem thêm:  Toán 12 Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực | Tài liệu học tập và bài giảng online

Contents

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khái niệm lũy thừa

a) Lũy thừa với số mũ nguyên

Cho (n) là một số nguyên dương.

 • Với (a) là số thực tùy ý, lũy thừa bậc (n) của (a) là tích của (n) thừa số (a): ({a^n} = underbrace {a.a……a}_n)
 • Với (ane0): 
  • ​(a^0=1)
  • ​(a^{-n}=frac{1}{a^n})
Xem thêm:  Hình học 12 Ôn tập chương 1 Khối đa diện | Tài liệu học tập và bài giảng online

Trong biểu thức (a^m), ta gọi (a) là cơ số, số nguyên (m) là số mũ.

 • Chú ý: 

  • (0^0) và (0^n) không có nghĩa.
  • Lũy thừa với số mũ nguyên có các tihs chất tương tự của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

b) Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho (a) là số thực dương và số hữu tỉ (r=frac{m}{n}) trong đó (minmathbb{Z},ninmathbb{N},ngeq 2.) Lũy thừa với số mũ (r) là số (a^r) xác đinh bởi: ({a^r} = {a^{frac{m}{n}}} = sqrt[n]{{{a^m}}}).

c) Lũy thừa với số mũ thực

Cho (a) là một số dương, (alpha) là một số vô tỉ:

Ta gọi giới hạn của dãy số (left( {{a^{{r_n}}}} right)) là lũy thừa của (a) với số mũ (alpha), kí hiệu là (a^{alpha}.)

({a^alpha } = mathop {lim }limits_{n to + infty } {a^{{r_n}}}) với (a = mathop {lim }limits_{n to + infty } {r_n}).

Với số thực (a>0) ta có các tính chất sau:

 • (a^x.a^y=a^{x+y} x, yin mathbb{R})
 • (frac{a^x}{a^y}=a^{x-y} x, y in mathbb{R})
 • ((a^x)^y=a^{xy} x,yin R)
 • (sqrt[x]{a^y}=a^{frac{y}{x}} xin N, xgeq 2, yin R)
 • ((a.b)^x=a^x.b^x)
 • (left ( frac{a}{b} right )^y=frac{a^y}{b^y})

2.3. So sánh hai lũy thừa

Cho số thực (a):

 • Nếu (a>1) thì (a^x > a^yLeftrightarrow x>y).
 • Nếu (0 a^yLeftrightarrow x

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Ví dụ 1: 

Rút gọn biểu thức: (A = frac{{{a^{ – n}} + {b^{ – n}}}}{{{a^{ – n}} – {b^{ – n}}}} – frac{{{a^{ – n}} – {b^{ – n}}}}{{{a^{ – n}} + {b^{ – n}}}}left( {ab ne 0;a ne pm b} right))

Lời giải:

(A = frac{{{a^{ – n}} + {b^{ – n}}}}{{{a^{ – n}} – {b^{ – n}}}} – frac{{{a^{ – n}} – {b^{ – n}}}}{{{a^{ – n}} + {b^{ – n}}}} = frac{{{a^n} + {b^n}}}{{{a^n}{b^n}left( {frac{{{b^n} – {a^n}}}{{{a^n}{b^n}}}} right)}} – frac{{{b^n} – {a^n}}}{{{a^n}{b^n}left( {frac{{{a^n} + {b^n}}}{{{a^n}{b^n}}}} right)}})

Xem thêm:  Toán 12 Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Tài liệu học tập và bài giảng online

(= frac{{{{left( {{a^n} + {b^n}} right)}^2} – {{left( {{b^n} – {a^n}} right)}^2}}}{{left( {{a^n} + {b^n}} right)left( {{b^n} – {a^n}} right)}} = frac{{4{a^n}{b^n}}}{{{b^{2n}} – {a^{2n}}}})

Ví dụ 2: 

Cho a,b là các số thực dương .Rút gọn biểu thức sau:

a) (left( {1 – 2sqrt {frac{a}{b}} + frac{b}{a}} right):{left( {{a^{frac{1}{2}}} – {b^{frac{1}{2}}}} right)^2})

b) (frac{{{a^{frac{1}{4}}} – {a^{frac{9}{4}}}}}{{{a^{frac{1}{4}}} – {a^{frac{5}{4}}}}} – frac{{{b^{ – frac{1}{2}}} – {b^{frac{3}{2}}}}}{{{b^{frac{1}{2}}} + {b^{ – frac{1}{2}}}}})

Lời giải:

a) (left( {1 – 2sqrt {frac{a}{b}} + frac{b}{a}} right):{left( {{a^{frac{1}{2}}} – {b^{frac{1}{2}}}} right)^2} = {left( {1 – sqrt {frac{a}{b}} } right)^2}:left( {sqrt a – sqrt b } right))

(= frac{{{{left( {sqrt b – sqrt a } right)}^2}}}{b}.frac{1}{{{{left( {sqrt a – sqrt b } right)}^2}}} = frac{1}{b})

b) (frac{{{a^{frac{1}{4}}} – {a^{frac{9}{4}}}}}{{{a^{frac{1}{4}}} – {a^{frac{5}{4}}}}} – frac{{{b^{ – frac{1}{2}}} – {b^{frac{3}{2}}}}}{{{b^{frac{1}{2}}} + {b^{ – frac{1}{2}}}}} = frac{{{a^{frac{1}{4}}}left( {1 – {a^2}} right)}}{{{a^{frac{1}{4}}}left( {1 – a} right)}} – frac{{{b^{ – frac{1}{2}}}left( {1 – {b^2}} right)}}{{{b^{ – frac{1}{2}}}left( {{b^2} – 1} right)}} = 1 + a + 1 = a + 2)

Xem thêm:  Hình học 12 Bài 2: Mặt cầu | Tài liệu học tập và bài giảng online

Ví dụ 3: 

Viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ các biểu thức sau:

a) (A = sqrt[5]{{2sqrt[3]{{2sqrt 2 }}}})

b) (B = sqrt {asqrt {asqrt {asqrt a } } } :{a^{frac{{11}}{{16}}}}quad left( {a > 0} right))

Lời giải:

a) (A = sqrt[5]{{2sqrt[3]{{2sqrt 2 }}}} = left{ {{{left[ {{{left( {{2^{frac{1}{2}}}.2} right)}^{frac{1}{3}}}.2} right]}^{frac{1}{5}}}} right})

(= {left[ {{{left( {{2^{frac{3}{2}}}} right)}^{frac{1}{3}}}.2} right]^{frac{1}{5}}} = {left( {{2^{frac{1}{2}}}.2} right)^{frac{1}{5}}} = {2^{frac{3}{2}frac{1}{5}}} = {2^{frac{3}{{10}}}})

b) (B = sqrt {asqrt {asqrt {asqrt a } } } :{a^{frac{{11}}{{16}}}} = {left{ {{{left[ {{{left( {{a^{frac{3}{2}}}} right)}^{frac{1}{2}}}a} right]}^{frac{1}{2}}}.a} right}^{frac{1}{2}}}:{a^{frac{{11}}{{16}}}})

(= {left[ {{{left( {{a^{frac{3}{4} + 1}}} right)}^{frac{1}{2}}}.a} right]^{frac{1}{2}}}:{a^{frac{{11}}{6}}} = {left( {{a^{frac{7}{8} + 1}}} right)^{frac{1}{2}}}:{a^{frac{{11}}{{16}}}} = frac{{{a^{frac{{15}}{{16}}}}}}{{{a^{frac{{11}}{{16}}}}}} = {a^{frac{1}{4}}})

Ví dụ 4:

Cho a là số thực dương, đơn giản các biểu thức sau:

a) ({a^{sqrt 2 }}.{left( {frac{1}{a}} right)^{sqrt 2 – 1}})

b) (frac{{{a^{2sqrt 2 }} – {b^{2sqrt 3 }}}}{{{{left( {{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}} right)}^2}}} + 1)

Lời giải:

a) ({a^{sqrt 2 }}.{left( {frac{1}{a}} right)^{sqrt 2 – 1}} = {a^{sqrt 2 }}{left( {{a^{ – 1}}} right)^{sqrt 2 – 1}} = {a^{sqrt 2 }}{a^{1 – sqrt 2 }} = a)

Xem thêm:  Toán 12 Bài 2: Tích phân | Tài liệu học tập và bài giảng online

b) (frac{{{a^{2sqrt 2 }} – {b^{2sqrt 3 }}}}{{{{left( {{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}} right)}^2}}} + 1 = frac{{left( {{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}} right)left( {{a^{sqrt 2 }} + {b^{sqrt 3 }}} right)}}{{{{left( {{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}} right)}^2}}} + 1)

(= frac{{{a^{sqrt 2 }} + {b^{sqrt 3 }} + {a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}}}{{left( {{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}} right)}} = frac{{2{a^{sqrt 2 }}}}{{{a^{sqrt 2 }} – {b^{sqrt 3 }}}})

Ví dụ 5:

Không dùng máy tính bỏ túi, hãy so sánh các cặp số sau:

a) (sqrt[4]{{13}}; vee ;sqrt[5]{{23}})

b) ({left( {frac{1}{3}} right)^{sqrt 3 }}; vee ;{left( {frac{1}{3}} right)^{sqrt 2 }})

Lời giải:

a) Ta có: (left{ begin{array}{l} sqrt[4]{{13}} = sqrt[{20}]{{{{13}^5}}} = sqrt[{20}]{{371.293}}\ sqrt[5]{{23}} = sqrt[{20}]{{{{23}^4}}} = sqrt[{20}]{{279.841}} end{array} right. Rightarrow sqrt[4]{{13}} > sqrt[5]{{23}})

b) Ta có: (sqrt 3 > sqrt 2 Rightarrow {left( {frac{1}{3}} right)^{sqrt 3 }} < {left( {frac{1}{3}} right)^{sqrt 2 }})

Trong phạm vi bài học HỌC247 chỉ giới thiệu đến các em những nội dung cơ bản nhất về lũy thừa, tính chất cơ bản của lũy thừa. Đây là một dạng toán nền tảng không chỉ trong phạm vi hàm số mũ mà còn được ứng dụng trong việc giải phương trình, chứng minh bất đẳng thức,….các em cần tìm hiểu thêm.

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 1 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:

  Biểu diễn biểu thức (K = sqrt[3]{{frac{2}{3}sqrt[3]{{frac{2}{3}sqrt {frac{2}{3}} }}}}) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

   

  • A.(K = {left( {frac{2}{3}} right)^{frac{5}{{18}}}})
  • B.(K = {left( {frac{2}{3}} right)^{frac{1}{{2}}}})
  • C.(K = {left( {frac{2}{3}} right)^{frac{1}{{8}}}})
  • D.(K = {left( {frac{2}{3}} right)^{frac{1}{{6}}}})
 • Câu 2:

  Giả sử a là số thực dương, khác 1. Biểu thức (sqrt {asqrt[3]{a}}) được viết dưới dạng ({a^alpha }). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A.(alpha = frac{2}{3})
  • B.(alpha = frac{11}{6})
  • C.(alpha = frac{1}{6})
  • D.(alpha = frac{5}{3})
 • Câu 3:

  Cho biểu thức (P = frac{{{a^{frac{1}{3}}}{b^{ – frac{1}{3}}} – {a^{ – frac{1}{3}}}{b^{frac{1}{3}}}}}{{sqrt[3]{{{a^2}}} – sqrt[3]{{{b^2}}}}}). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A.(P = frac{1}{{sqrt[3]{{ab}}}}).
  • B.(P = sqrt[3]{{ab}}).
  • C.(P = {left( {ab} right)^{frac{2}{3}}}). 
  • D.(P =  – frac{1}{{sqrt[3]{{{{left( {ab} right)}^2}}}}}).

Câu 4- Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 12 Chương 2 Bài 1 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Giải tích 12 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 11 trang 78 SGK Toán 12 NC

Bài tập 12 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 13 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 14 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC

Xem thêm:  Toán 12 Bài 2: Cực trị của hàm số | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài tập 16 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 17 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 18 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 19 trang 82 SGK Toán 12 NC

Bài tập 20 trang 82 SGK Toán 12 NC

Bài tập 21 trang 82 SGK Toán 12 NC

Bài tập 22 trang 82 SGK Toán 12 NC

5. Hỏi đáp về Bài 1 Chương 2 Toán 12

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

Call Now Button