Unit 10 lớp 11 Listening – Bài nghe Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 10 lớp 11 Listening – Bài nghe Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 10 lớp 11 Listening – Bài nghe Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Before You Read Unit 10 Lớp 11

Work in pair. Name some national parks in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Kể tên một số công viên quốc gia ở Việt Nam)

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Reading - Bài dịch Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

Some national parks in Vietnam

 • Cat Ba National park in Hai Phong Province
 • Nam Cat Tien National park in Dong Nam Province
 • Bach Ma National park in Thua Thien Hue Province
 • Ba Vi National park in Ha Noi

2. While You Listen Unit 10 Lớp 11

2.1. Unit 10 Listening Task 1

Listen to the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

 1. National parks protect and preserve the natural beauty of the land. (Những công viên quốc gia bảo vệ và duy trì vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất.)
 2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng thường bao gồm đa dạng đặc trưng của thiên nhiên.)
 3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả các công viên quốc gia đều đang trong nguy cơ bị phá hủy.)
 4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Lửa có thể phá hủy những vùng rộng lớn của các vườn quốc gia.)
 5. Visitors do not help to preserve and protect national parks. (Những khách thăm quan không giúp được duy trì và bảo vệ những công viên quốc gia.)
Xem thêm:  Test Yourself E Unit 12 - 14 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 1. T
 2. T
 3. F —> Many national parks are in danger of being destroyed.
 4. T
 5. T

2.2. Unit 10 Listening Task 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

 1. How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ có bao nhiêu vườn quốc gia?)
 2. How many people visit national parks every year? (Mỗi năm có bao nhiêu người đến thăm vườn quốc gia?)
 3. Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà các vườn quốc gia hiện tại đang phải đối mặt?)
 4. What should be done to protect them? (Nên làm gì để bảo vệ chúng?)
Xem thêm:  Unit 16 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp The wonders of the world | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

1. There are 52 national parks in the United States.

2. Millions of people visit national parks every year.

3. Some of the problems which national parks are currently facing

 • Rare animals are killed or hunted for fur.
 • Trees are cut down for wood.
 • Forest fires.
 • Pollution from visitors’ vehicles.

4. We should be done something to protect them such as

 • Rare animals and trees should be protected.
 • Fires caused by careless people should be limited.
 • Pollution from their vehicles should be decreased.
 • Money should be raised for the parks’ staff and maintenance of their sources.

Work in groups. Summarize the passage, using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong Bài tập 1 và 2.)

Guide to answer

National parks are to protect and preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA and millions of people visit it every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to protect and preserve the natural beauty of the land. National parks usually contain a variety of scenic features, such as mountains, caves, lakes, rare animals and plants. Today, there are 52 national parks in the United States, covering approximately 3 percent of the total land area of the country. National parks are open to the public and have millions of visitors every year.

Many national parks, however, are in danger of being destroyed. Rare animals in national parks are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks also have experience of being on fire and fires caused by careless people. The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

Xem thêm:  Test Yourself F Unit 15 - 16 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

If these problems are not solved immediately, and if there is not enough money for the parks’ staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed.

Phần dịch bài nghe Unit 10 tiếng Anh lớp 11

Ở nhiều bang của Hoa Kỳ, phần lớn diện tích đất được dùng tạo ra những công viên quốc gia để bảo vệ và duy trì vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất. Những công viên quốc gia này thường bao gồm đa dạng những đặc trưng của thiên nhiên như là núi, động, hồ, những loài động thực vật quý hiếm. Ngày nay, có 52 công viên quốc gia ở Hoa Kỳ, bao phủ gần 3 phần trăm tổng diện tích đất liền của quốc gia này. Những công viên quốc gia được mở cho cộng đồng và có hàng triệu du khách đến thăm mỗi năm.

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Tuy nhiên, có nhiều công viên quốc gia đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy. Những loài động vật quý hiếm trong những công viên đều bị giết hại hoặc săn bắn để lấy lông, da hoặc các bộ phận khác. Cây cối bị chặt để lấy gỗ, củi. Phần lớn diện tích của những công viên quốc gia đều bị phá hủy bởi lửa do con người bất cẩn gây ra. Ngày càng nhiều du khách đang gây hại cho những công viên vì sự ô nhiễm từ những phương tiện của họ.

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Nếu những vấn đề này không được giải quyết ngay lập tức và nếu không có đủ tiền cho những nhân viên làm việc và duy trì nguồn tài nguyên thì nhiều công viên quốc gia sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Call Now Button