Unit 10 lớp 11 Speaking – Hội thoại Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 10 lớp 11 Speaking – Hội thoại Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 10 lớp 11 Speaking – Hội thoại Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Unit 10 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

 • killing endangered animals for fur, skin and food.
 • keeping animals as pets
 • hunting and capturing animals for recreation or entertainment
 • burning forests
 • cutting down trees for wood
 • using fertilizers and pesticides for cultivation
 • discharging chemical pollutants into the environment
Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Speaking - Hội thoại Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 1. burning forests (đốt phá rừng)
 2. cutting down trees for wood (chặt cây lấy gỗ)
 3. discharging chemical pollutants into the environment (thải chất hóa học gây ô nhiễm vào môi trường)
 4. using fertilizers and pesticides for cultivation (sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vào trồng trọt)
 5. killing endangered animals for fur, skin and food (giết hại động vật quý hiếm để lấy da, lông và thức ăn)
 6. hunting or capturing animals for recreation or entertainment (bắn hoặc bắt những loài động vật để giải trí hoặc thú tiêu khiển)
 7. keeping animals as pets (nuôi động vật làm thú cưng)

Work in pairs. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment in the box below. (Làm việc theo cặp. Nối các lí do trong Bài tập 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ môi trường trong khung dưới đây.)

a. Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned. (Giết hại động vật để lấy lông, da và thực phẩm nên bị cấm.)

b. Planting trees should be encouraged. (Trồng cây nên được khuyến khích.)

c. Keeping animals as pets should be discouraged (Nuôi động vật như thú cưng nên bị ngăn cấm.)

Xem thêm:  Unit 12 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp The Asian Games | Tài liệu học tập và bài giảng online

d. Zoos and national parks should be established to save animals and plants. (Các công viên và vườn quốc gia nên được thành lập để bảo vệ các loài động và thực vật.)

e. Animals should not be captured for recreation and entertainment. (Động vật không nên bị bắt để làm thú tiêu khiển và giải trí.)

f. All kind of animals and plants should be protected. (Tất cả các loài động thực vật nên được bảo vệ.)

g. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited. (Việc thải các chất độc hóa học vào môi trường nên bị cấm.)

Xem thêm:  Unit 9 lớp 11 Writing - Bài viết The post office | Tài liệu học tập và bài giảng online

h. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged. (Nên khuyến khích giảm việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.)

Guide to answer

From the order in Task 1 and the letter in Task 2

1      2      3      4      5      6 7
b b g h a d, e, f c, d, f

 

3. Unit 10 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in pairs. State the negative impacts caused by people on the environment and suggest measures to protect it. (Làm việc theo cặp. Hay nói về tác động tiêu cực gây ra bởi con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Xem thêm:  Unit 12 lớp 11 Writing - Bài viết The Asian Games | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

A: People are keeping animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

C: People are hunting and capturing animals for recreation or entertainment.

D: Animals should not be captured for recreation and entertainment. Besides, zoos and national parks should be established to save animals and plants.

E: People are burning forests and cutting down trees for wood.

F: Planting trees should be encouraged…..

Call Now Button