Unit 11 lớp 11 Listening – Bài nghe Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 11 lớp 11 Listening – Bài nghe Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 11 lớp 11 Listening – Bài nghe Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 11 Sources of energy phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe hiểu về chủ đề năng lượng để hoàn thành bài tập dạng trắc nghiệm và điền từ để hoàn chỉnh thông tin.

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 11

Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo cặp. Liệt kê một số trong những thứ sử dụng năng lượng trong nhà của bạn.)

Guide to answer

  • oil, coal, natural gas are called fossil fuel.
  • wooden coal, water are natural resources.
  • wind and solar power are called renewable energy.

2. While You Listen Unit 11 Lớp 11

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D.

(Lắng nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

1. Ecology is the study of…………..

Xem thêm:  Unit 7 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng World population | Tài liệu học tập và bài giảng online

A. human beings and animals

B. the environment and solar energy

C. natural and alternative resources

D. human beings and their environment

2. The natural environment consists of……………….

A. the oceans and the land         B. the sun and the air

C. all natural resources              D. the air and the oceans

3. If the resource can be…………., it is called renewable.

A. burnt quickly                        B. used easily

C. divided properly                    D. replaced quickly

4. Grass for animals is a………….resource.

A. renewable                              B. nonrenewable

c. limited                                    D. clean

5. According to the passage, coal is non-renewable because it takes ………to make it.

A.  billions of years                   B. millions of years

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

C.  three million years               D. three billion years

Guide to answer

1 2 3 4 5
D C D A B

 

2.2. Unit 11 Speaking Task 2

Listen again to the last pan of the talk and write in the missing words. (Nghe lại phần cuối cùng của cuộc nói chuyện và viết các từ còn thiếu)

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an (1) ______ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2) ______. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3) ______ be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other (4) ______. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5) _______ of these gases.

Guide to answer

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Xem thêm:  Unit 3 lớp 11 Writing - Bài viết A party | Tài liệu học tập và bài giảng online

Dịch bài số 2 Speaking Unit 11

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn năng lượng vô tận. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu con người không cẩn thận với những nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng mặt trời chiếu sáng xuống trái đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời chiếu xuống mặt đất có thể nguy hiểm. Nếu sự sống tiếp tục, không khí phải duy trì được những thành phần khí ni-tơ (N), khí oxy (O), khí cacbonic (CO) và những khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không còn duy trì được lượng khí như vậy nữa.

Which group do these sources of energy belons to? Put a tick (V) in the right column. (Các nguồn năng lượng này thuộc vào nhóm nào? Đặt dấu (V) vào cột đúng.)

 Sources of energy Non-renewable Renewable
 Coal    
 Geothermal heat    
 Petroleum    
 Solar energy    
 Oil    
 Wind energy    
 Gas    

 

Guide to answer

 

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 11

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life, these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non-renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is non-renewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are non-renewable resources.

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Speaking - Hội thoại Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO:), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Phần dịch bài nghe Unit 11 Lớp 11

Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả các nguồn lực thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống: không khí, đại dương, mặt trời và đất. Bởi vì chúng rất quan trọng cho sự sống, những nguồn lực này phải được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm và được duy trì. Những nhà sinh học nghiên cứu về tầm quan trọng và cách sử dụng chúng một cách cẩn thận.

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Theo những nhà sinh vật học, những nguồn năng lượng được chia làm 2 nhóm: tái tạo được và không tái tạo được. Khi một nguồn năng lượng có thể thay thế nhanh chóng, chúng được gọi là có thể tái tạo. Nếu nó không thể thay thế nhanh chóng và dễ dàng, nó là năng lượng không tái tạo được. Ví dụ nhưng cỏ cho động vật là nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Khi con bò ăn cỏ, nguồn năng lượng này được dùng. Nếu đất màu mỡ và an toàn, cỏ sẽ mọc nhiều hơn. Tuy nhiên, than đá là nguồn năng lượng không thế tái tạo bởi vì nó mất hàng triệu năm để hình thành. Tất cả các nguồn năng lượng hóa thách đều là năng lượng không thể tái tạo.

Xem thêm:  Unit 4 lớp 11 Reading - Bài dịch Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn năng lượng vô tận. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu con người không cẩn thận với những nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng mặt trời chiếu sáng xuống trái đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời chiếu xuống mặt đất có thể nguy hiểm. Nếu sự sống tiếp tục, không khí phải duy trì được những thành phần khí ni-tơ (N), khí oxy (O), khí cacbonic (CO) và những khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không còn duy trì được lượng khí như vậy nữa. 

Call Now Button