Unit 11 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 11 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 11 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Sources of energy | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Từ Vựng Reading Unit 11 Lớp 11

alternative (adj): thay thế

at the same time: cùng lúc đó

available (adj): sẵn có

balloon (n): bong bóng

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

coal (n): than đá

cost (v): tốn kém

dam (n): đập thủy điện

electricity (n): điện

energy (n): năng lượng

exhausted (adj) : cạn kiệt

fossil fuel (n): năng lượng hóa thạch

geothermal heat (n): địa nhiệt

infinite (adj): vô hạn

make use of: tận dụng

nuclear energy (n): năng lượng hạt nhân

oil (n): dầu

plentiful (adj): nhiều

pollution (n): sự ô nhiễm

power demand (n): nhu cầu sử dụng năng lượng

release (v): giải phóng

reserve (n): trữ lượng

roof (n): mái nhà

safe (adj): an toàn

sailboat (n): thuyền buồm

save (v): tiết kiệm

solar energy (n): năng lượng mặt trời

solar panel (n): tấm thu năng lượng mặt trời

Xem thêm:  Unit 6 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

wave (n): sóng

windmill (n): cối xay gió

2. Từ Vựng Speaking Unit 11 Lớp 11

abundant [ə’bʌndənt] (adj): dồi dào, phong phú

convenient [kən’vi:njənt] (adj): tiện lợi

enormous [i’nɔ:məs] (adj): to lớn, khổng lồ

harmful [hɑ:mful] (adj): có hại

hydroelectricity [,haidrouilek’trisiti] (n): thủy điện

nuclear reactor [‘nju:kliə [ri:’æktə] (n): phản ứng hạt nhân

radiation [,reidi’ei∫n] (n): phóng xạ

renewable [ri’nju:əbl] (adj): có thể thay thế

run out [rʌn’aut] (v): cạn kiệt

3. Từ Vựng Listening Unit 11 Lớp 11

ecologist [i’kɔlədʒist] (n): nhà sinh thái học

 • ecology [i’kɔlədʒi] (n): sinh thái học

fertilize [‘fə:tilaiz] (v): bón phân

grass [grɑ:s] (n): cỏ

land [lænd] (n): đất

ocean [‘əʊ∫n] (n): đại dương

petroleum [pə’trouliəm] (n): dầu hỏa, dầu mỏ

Xem thêm:  Unit 7 lớp 11 Reading - Bài dịch World population | Tài liệu học tập và bài giảng online

replace [ri’pleis] (v): thay thế

4. Từ Vựng Writing Unit 11 Lớp 11

as can be seen [si:n] có thể thấy

chart [t∫ɑ:t] (n): biểu đồ

consumption [kən’sʌmp∫n] (n): sự tiêu thụ

follow [‘fɔlou] (v): theo sau

make up [‘meikʌp] (v): chiếm (số lượng)

show  [∫ou] (v): chỉ ra

total [‘toutl] (a): tổng số

5. Từ Vựng Language Focus Unit 11 Lớp 11

apartment [ə’pɑ:tmənt] (n): căn hộ

cancer [‘kænsə] (n): ung thư

catch  [kæt∫] (v): bắt được

cause [kɔ:z] (n): nguyên nhân

conduct  [‘kɔndʌkt] (v): tiến hành

experiment [iks’periment] (n): cuộc thí nghiệm

extraordinary [iks’trɔ:dnri] (adj): lạ thường

fence [fens] (n): hàng rào

locate [lou’keit] (v): nằm ở

Xem thêm:  Unit 10 lớp 11 Listening - Bài nghe Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

overlook [,ouvə’luk] (v): nhìn ra

present [pri’zent] (v): trình bày

progress [‘prougres] (n): sự tiến triển

publish [‘pʌbli∫] (v): xuất bản

reach [ri:t∫] (v): đạt tới

research  [ri’sə:t∫, ‘ri:sə:t∫] (v): nghiên cứu

surround  [sə’raund] (v): bao quanh

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Complete the sentence with thecorrect form of the verb in the box.

exhaust       release  alternate            research            relate

supply         renew    pollute               harm                 finite

 1. Coal, gas and oil are ______ forms of energy that can not be replaced after used.
 2. The nuclear plant provides a fifth of the nation’s energy _________.
 3. Solar energy is not only plentiful and ________ but also clean and safe.
 4. Increased consumption will lead to faster _________ of our natural resources.
 5. Electricity companies were criticized for failing to develop _________ energy sources.
 6. Oxygen from the water is__________ into the atmosphere.
 7. Fossil fuels will be exhausted within a __________ short time.
 8. How to make full use of these sources of energy is a question for_________ all over the world.
 9. These pesticides are environmentally_________.
 10. Water power provides energy without _______.
Xem thêm:  Unit 8 lớp 11 Writing - Bài viết Celebrations | Tài liệu học tập và bài giảng online

Key

 1. Coal, gas and oil are non-renewable forms of energy that can not be replaced after used.
 2. The nuclear plant provides a fifth of the nation’s energy supplies.
 3. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.
 4. Increased consumption will lead to faster exhaustion of our natural resources.
 5. Electricity companies were criticized for failing to develop alternative energy sources.
 6. Oxygen from the water is released into the atmosphere.
 7. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.
 8. How to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.
 9. These pesticides are environmentally harmful.
 10. Water power provides energy without pollution.
Xem thêm:  Unit 3 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp A party | Tài liệu học tập và bài giảng online

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Vocabulary Unit 11 Sources of energy chương trình Tiếng Anh lớp 11 về chủ đề các nguồn năng lượng. Để phát triển vốn từ vựng liên quan đến đề tài năng lượng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 11 Vocabulary.

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase -a, b, c or d that best completes the sentence.

  He has …… extensive research into renewable energy sources.

  • A.carried out 
  • B.turned on
  • C.taken over 
  • D.cared for
 • Câu 2:

  One danger is in …… radioactive wastes which are produced during nuclear reactions.

  • A.consisting of
  • B.getting rid of 
  • C.making use of 
  • D.taking care of
 • Câu 3:

  We should develop such …… sources of energy as solar energy and nuclear energy.

  • A. tradition
  • B.alternative
  • C.revolutionary
  • D.surprising
 • Câu 4:

  There is now increasing concern about the world’s energy …… particularly about those involving fossil fuels.

  • A.possessions
  • B.goods
  • C.materials
  • D.resources
 • Câu 5:

  It’s important for the developed countries to reduce energy …… as much as possible.

  • A.exhaustion
  • B.destruction
  • C.consumption
  • D.waste

Câu 2 – Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học ôn tập Test Yourself D Unit 10-11 kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Call Now Button