Unit 14 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng The World Cup

Bài học Vocabulary Unit 14 Tiếng Anh lớp 10 cung cấp từ vựng của toàn bộ bài học với phiên âm và ngữ nghĩa đầy đủ. Hi vọng bài học giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu từ khi học bài.

1. Từ Vựng phần Reading Unit 14 Lớp 10

hold [hould] – held – held (v): tổ chức                                               

champion (n) [‘t∫æmpjən]: nhà vô địch

team (n) [ti:m]: đội, nhóm                                                                  

runner-up (n) [,rʌnər’ʌp]: đội về nhì

tournament (n) [‘tɔ:nəmənt]: vòng đấu, giải đấu                                    

be (v) held: được tổ chức

evey four years/ two hours/ 3 minutes: bốn năm/ hai giờ/ 3 phút một lần

consider (v) [kən’sidə]: đánh giá, coi (là)                                             

popular (adj) [‘pɔpjulə]: được ưa thích

sporting event (n) [‘spɔ:tiη,i’vent]: sự kiện thể thao                                

passionate (adj) [‘pæ∫ənət]: say mê

globe (n) [gloub]: toàn cầu                                                                  

attract (v) [ə’trækt]: thu hút

billion (n) [‘biljən]: 1 tỉ                                                                        

viewer (n) [‘vju:ə]: người xem

governing body (n) [‘gʌvəniη,’bɔdi]: cơ quan quản lí                             

set  [set] (v) up: thành lập

world championship (n)[wə:ld,t∫æmpjən∫ip] giải vô địch thế giới.

it is not until: phải đến (khi)

take (v) part [pɑ:t] in: tham dự                                                           

host (n) [houst]: chủ nhà

host (v) [houst]: làm chủ nhà                                                              

gian [gein] (v) a victory over somebody: giành (được) chiến thắng

final (n) [‘fainl] trận chung kết, vòng chung kết                                       

witness (v) [‘witnis]: chứng kiến                                                          

compete (v) [kəm’pi:t]: cạnh tranh

elimination [i,limi’nei∫n] games: các trận đấu loại                                

finalist (n) [‘fainəlist]: đội vào vòng chung kết

jointly (adv) [‘dʒɔintli]: phối hợp, liên kết                                            

trophy (n) [‘troufi]: cúp

honoured (adj) [‘ɔnəd]: vinh dự                                                          

title (n) [‘taitl]: danh hiệu

competition (n) [,kɔmpi’ti∫n]: cuộc cạnh tranh, thi đấu                          

Xem thêm:  Unit 11 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng National Park

a  series [‘siəri:z] of : một loạt

involve (v) [in’vɔlv]: liên quan                                                            

prize (n) [praiz]: giải

provide (v) [prə’vaid]: cung cấp                                                           

facility (n) [fə’siliti]: thiết bị

take (v) part in: tham gia                                                                  

Asia (n) [ei∫ə]: châu á

FIFA: [‘fi:fə] liên đoàn bóng đá quốc tế

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 14 Lớp 10

team of England: đội tuyển Anh                                                      

team of France: đội tuyển Pháp

team of Italy: đội tuyển Ý                                                                

team of Germany: đội tuyển Đức

final match [mæt∫] (n): trận chung kết                                               

become [bi’kʌm]-became-become (v): trở thành

score (n) [skɔ:]: bàn thắng, điểm số                                                    

match (n) [mæt∫]: trận đấu

host country [‘kʌntri] (n): nước chủ nhà                                            

winner (n) [‘winə]: đội chiến thắng

penalty shoot-out (n) [‘penlti, ‘∫u:t’aut]: cú đá phạt đền                           

defeat (v) [di’fi:t]: đánh bại

3. Từ Vựng phần Listening Unit 14 Lớp 10

goal –scorer (n) [goul,kɔ:rə]: cầu thủ ghi bàn                                       

great (adj) [greit]: vĩ đại

football player (n) [‘futbɔ:l,pleiə]: cầu thủ                                             

of all time: mọi thời đại

kick (v) [kik]: đá                                                                                

lead (v) [led]: dẫn dắt, lãnh đạo

participate [pɑ:’tisipeit] (v)  in: tham gia                                              

score (v) [skɔ:]: ghi bàn

ambassasdor (n) [æm’bæsədə]: đại sứ                                                   

promote (v) [prə’mout]: thúc đẩy

peace (n) [pi:s]: hòa bình                                                                   

Brazil (n) [brə’zil]: nước brazin

hero (n) [‘hiərou]: anh hùng                                                                                           

retirement (n) [ri’taiəmənt]: sự về hưu                                                      

Championship (n) [‘t∫æmpjən∫ip]: chức vô địch                                                

kicking (n) [‘kikiη]: cú đá

goal (n) [goul]: bàn thắng, khung thành          

retire (v) [ri’taiə]: về hưu

4. Từ Vựng phần Writing Unit 14 Lớp 10

committee (n) [kə’miti]: ủy ban                                                           

announce (v) [ə’nauns]: thông báo

announcer (n) [ə’naunsə]: người ra thông báo                                      

announcement (n) [ə’naunsmənt]: thông báo

postpone (v) [pə’spoun]: hoãn lại

due [dju:] to: do

severe (adj) [si’viə]: khắc nghiệt                                                         

stadium (n) [‘steidiəm]: sân vận động

captain (n) [‘kæptin]: đội trưởng                                                          

Xem thêm:  Unit 13 lớp 10 Listening - Bài nghe Films and Cinema

football season [‘si:zn] (n): mùa bóng

call [kɔ:l] (v) for :kêu gọi                                                                   

volunteer (n) [,vɔlən’tiə]: tình nguyện viên

state (v) [steit]: nêu, phát biểu                                                            

contact (v) [‘kɔntækt]: liên hệ

head (n) [hed]: người đứng đầu, lãnh đạo                                           

Communist [‘kɔmjunist] Youth Union: Đoàn thanh niên cộng sản

friendly match (n): trận đấu giao hữu                                                                

field (n) [fi:ld]: sân                                                                                                       

play [plei] (v) for: chơi cho                                                               

club (n) [klʌb]: câu lạc bộ

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 14 Lớp 10

group (n) [gru:p]: nhóm                                                                      

together (adv) [tə’geđə]: cùng nhau

again (adv) [ə’gen]: lần nữa, nữa                                                                                  

wait (v) [weit]: đợi

weak (adj) [wi:k]: yếu ớt                                                                                              

ticket (n) [‘tikit]: vé

lose[lu:z]-lost-lost (v): thua                                                               

world cup [kʌp] (n): cúp thế giới

realise (v) [‘riəlaiz]: nhận rõ, thực hiện                                                

lend [lend]-lent-lent (v): cho mượn (lend sb sth)

have(got) a headache [‘hedeik] (exp.): đau đầu                                  

aspirin (n) [‘æspərin]: thuốc atpirin

fill (v) [fil]: đổ đầy, rót đầy                                                                                             

bucket (n) [‘bʌkit]: cái xô

decide (v) [di’said]: quyết định                                                            

repaint (v) [ri:’peint]: sơn lại

show (v)  [∫ou]: chỉ, cho xem                                                          

completely (adv) [kəm’pli:tli]: hoàn toàn

forget [fə’get] -forgot-forgot (v): quên   

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Fill each gap with a suitable word from the list below

goalscorer, defenders, midfielders, quarterback, striker, penalty, red card, offside, referee, fans

1/ More than 15, 000 Liverpool _______ attended Saturday’s game.

2/ Inter Milan have signed two new _______.

3/ A _______ is the player who receives the ball at the start of every play and tries to move it along the field.

4/ There was a _______ clause which said you had to pay half the cost if you cancelled your booking.

5/ Shevchenko was AC Milan’s leading _______ that season.

6/ That player received a _______ and therefore he was not allowed to continue playing.

Xem thêm:  Unit 7 lớp 10 Reading - Bài dịch The Mass Media

7/ Coventry had a goal disallowed for _______.

8/ They had to ask one of the spectators to _______ (the match).

9/ So far they have found few _______ of their point of view on campus.

10/ The club’s new manager is a former England _______. He used to score a lot of goals.

Key

1/ fans      ; 2/ midfielders        ; 3/ quarterback     ; 4/ penalty

5/ goalscorer    ; 6/ red card     ; 7/ offside       ; 8/ referee       ; 9/ defenders

10/ striker

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học về từ vựng Vocabulary Unit 14 tiếng Anh lớp 10, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 10 Vocabulary

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

  Britain has not lifted the ______ since it last hosted the event.

  • A.prize
  • B.award
  • C.trophy
  • D.victory
 • Câu 2:

  The loser will be out of the ______

  • A.round
  • B.tournament
  • C.meeting
  • D.tour
 • Câu 3:

  They were the first Turkish team to win a major cup _______.

  • A.contest
  • B.challenge
  • C.champion
  • D.competition

Câu 3 – Câu 8: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Vocabulary Unit 14 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10
Call Now Button