Unit 15 lớp 11 Listening – Bài nghe Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 15 lớp 11 Listening – Bài nghe Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 15 lớp 11 Listening – Bài nghe Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 15 Space Conquest phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe để chọn câu đúng saitrả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến đề tài vũ trụ, sự khám phá của con người trên mặt trăng.

1. Before You Listen Unit 15 Lớp 11

Work in pairs. Match the pictures with the captions. (Làm việc theo cặp. Nối hình ảnh với các chú thích.)

Unit 15 Listening Task 1

Guide to answer

Picture A               2. The Apollo crew

Picture B               5. The first foot print on the moon

Picture C               3. Walking on the Moon

Picture D               1. Orbiting

Picture E                4. The Moon landing

You will hear a talk about the first human moon landing, one of the most important historical events in 20th century. Listen to the talk and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe một bài nói về người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, một trong những sự kiện lịch sự quan trọng ở thế kỷ 20. Lắng nghe bài nói và thực hiện những bài tập bên dưới.)

2.1. Unit 15 Listening Task 1

Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe và xác định các câu sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

 1. In the speech to the press, US President Kennedy asked the nation to put a man on the moon. 
 2. There were 11 astronauts on board the spacecraft to the moon.
 3. The astronauts landed on the moon’s surface at the same time. 
 4. To walk on the moon, the astronauts had to carry a suitcase with oxygen in it.
 5. An American flag was placed on the moon’s surface after the moon landing. 
Xem thêm:  Unit 15 lớp 11 Writing - Bài viết Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 1. F —> In a speech to the Congress, US President Kennedy asked the nation to put a man on the moon.
 2. F —> There were 3 astronauts: Neil Amstrong, Buzz Aldrin, and Michale Collins.
 3. F —> Neil Amstrong became the first human on the moon.
 4. F —> The Oxygen, temperature, and pressure inside the spacesuit. 
 5. T

2.2. Unit 15 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời những câu hỏi sau)

 1. Which programme was developed to meet President Kennedy’s challenge?
 2. When was the Apollo 11 launched?
 3. What was the portable life support system used for?
 4. How long did the astronauts stay on the suface of the moon?
 5. What did they do while they were staying on the surface of the moon?
 6. When did the astronauts return to the Earth?
Xem thêm:  Unit 3 lớp 11 Vocabulary - A party | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 1. NASA’s Apollo programme was developed to meet President Kennedy’s challenge.
 2. The Apollo 11 launched on July 16th 1969.
 3. It was used for controlling tile oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.
 4. The astronauts stayed on the surface of the moon for two and a half hours.
 5. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth.
 6. They returned to the Earth on July 24th, 1969.

3. After You Listen Unit 15 Lớp 11

Discuss the following questions. (Thảo luận những câu hỏi dưới đây.)

 1. In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars and other planets in the solar system? (Theo ý kiến của em, lý do gì con người có hứng thú với sao Hỏa và những hành tinh khác trong hệ Mặt trời?)
 2. In you were offered a chance of going to the moon and you could take three things with you, what would you choose and why? (Nếu em có cơ hội đi lên mặt trăng và em có thể mang theo ba thứ bên mình, em sẽ chọn cái gì và tại sao?
Xem thêm:  Unit 3 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp A party | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

There are many reasons for human interest in Mars and other planets in the solar system. Firstly, human likes adventure and wants to find out possibilities of the life outside the earth. One day, we may send people to Mars and other planets in case the Earth is overpopulated. We may also conduct researches on Mars and other planets for the benefits of people on Earth. We may find precious minerals there and have trips to other planets for tourist purposes.

4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 11

In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president’s speech. NASA’s Apollo proaram was developed to meet the challenge.

Xem thêm:  Unit 3 lớp 11 Speaking - Hội thoại A party

On July 16th, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong. Buzz Aldrin and Michael Collins.

On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon surface, the astronauts need to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong and Aldrin spent a total of two and a hair hours on the moon’s surface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to the Earth. An American flag was left on the moon’s surface as a reminder of the achievement.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 11 Writing - Bài viết Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

The crew of Apollo 11 returned to the Earth on July 24th , 1969, They successfully completed their historic mission. It is regarded as the greatest efforts in the history of mankind.

Phần dịch bài nghe

Trong bài phát biểu đến Quốc hội năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy đã thách thức quốc gia đưa con người lên mặt trăng trước cuối thập kỷ này. Sau bài diễn văn của Tổng thống, Chương trình Apollo của NASA đã được phát triển để đáp ứng thách thức.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, Apollo 11 đã được vận hành. Các phi hành gia trên tàu của tàu vũ trụ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins.

Xem thêm:  Unit 14 lớp 11 Listening - Bài nghe Recreation | Tài liệu học tập và bài giảng online

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên trên mặt trăng. 40 phút sau đó đến lượt Aldrin. Để đi trên bề mặt của mặt trăng, các phi hành gia cần mặc một bộ đồ vũ trụ với một hệ thống hỗ trợ cuộc sống di động. Điều này kiểm soát oxy, nhiệt độ và áp suất bên trong không gian.

Armstrong và Aldrin đã trải qua tổng cộng hai tiếng rưỡi trên bề mặt của mặt trăng. Họ thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau và lấy mẫu đất và đá để trở về Trái đất. Một lá cờ Hoa Kỳ đã được để lại trên bề mặt của mặt trăng để nhắc nhở thành tích này.

Xem thêm:  Unit 14 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Recreation | Tài liệu học tập và bài giảng online

Phi hành đoàn của Apollo 11 trở lại Trái đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969, Họ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của họ. Nó được coi là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 15 Lớp 11, trong quá trình học và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Call Now Button