Unit 4 lớp 11 Listening – Bài nghe Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 4 lớp 11 Listening – Bài nghe Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 4 lớp 11 Listening – Bài nghe Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Before You Listen Unit 4 Lớp 11

1. How often do you support charities? (Bạn có thường xuyên ủng hộ cho tổ chức từ thiện?)

regularly         from time to time          never

2. What’s the best way of raising money to support charities? (Cách tốt nhất để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện?)

through donations         through taxes           through fund-raising activities

3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer? (Bạn thích loại hoạt động tình nguyện nào?)

helping the elderly        helping the poor        helping the sick

Guide to answer

Tùy vào lựa chọn của mỗi cá nhân mà có những đáp án phù hợp. Ví dụ:

Xem thêm:  Unit 4 lớp 11 Writing - Bài viết Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. regularly

2. through fund-raising activities

3. helping the poor

  • Listen and repeat.

Organisation for Education Development: Tổ chức Phát triển Giáo dục

co-operate: hợp tác

disadvantaged children: trẻ bị thiệt thòi

fund-raising: gây quỹ

co-ordinate: cộng tác, điều phối

2. While You Listen Unit 4 Lớp 11

2.1. Unit 4 Lớp 11 Listening Task 1

Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an _______ school in Ho Chi Minh City.

2. Around ______ live and study at the school.

3. About _______ from District 1 regularly attend classes.

Xem thêm:  Unit 14 lớp 11 Writing - Bài viết Recreation | Tài liệu học tập và bài giảng online

4. Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in _______.

5. The school requires ________ to help organise their fund – raising dinner held annually in ________.

Guide to answer

1. informal

2. 30 street children

3. 250 children (with special difficulties)

4. 1998

5. volunteers; June

2.2. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School? (Mục đích của Trường Spring là gì?)

2. What classes were set up in 1999? (Các lớp học nào được tổ chức vào năm 1999?)

Xem thêm:  Unit 9 lớp 11 Reading - Bài dịch The post office | Tài liệu học tập và bài giảng online

3. Why do children participate in fund-raising performances? (Tại sao các em tham gia vào cuộc biểu diễn gây quĩ?)

4. Where do children dance, sing and play music? (Các em biểu diễn xiếc, kịch và múa hát ở đâu?)

5. Why are foreign volunteers needed? (Tại sao người ta cần đến các tình nguyện viên nước ngoài?)

Guide to answer

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

Xem thêm:  Unit 16 lớp 11 Reading - Bài dịch The wonders of the world | Tài liệu học tập và bài giảng online

5. Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.

3. After You Listen Unit 4 Lớp 11

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Trường Spring, sử dụng các gợi ý đã cho.)

  • The aim of Spring School (Mục đích của trường Spring)
  • The number of children who live and study at the school or attend classes. (Số trẻ em sống và học tập ở trường)

  • The activities the children at the school take part in (Các hoạt động mà các trẻ em tham gia)

  • The kinds of volunteers that Spring School requires (Các loại tình nguyện viên Trường Spring cần)

Xem thêm:  Unit 9 lớp 11 Writing - Bài viết The post office | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.

4. Tapescript Listening Unit 4 Lớp 11

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 11 Speaking - Hội thoại Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

Xem thêm:  Unit 15 lớp 11 Writing - Bài viết Space conquest | Tài liệu học tập và bài giảng online

It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Như vậy các em vừa được học xong bài học Listening Unit 4 Tiếng Anh lớp 11 – Volunteer work, trong quá trình thực hành nghe hiểu có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Call Now Button