Unit 4 lớp 11 Writing – Bài viết Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 4 lớp 11 Writing – Bài viết Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 4 lớp 11 Writing – Bài viết Volunteer work | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Writing Unit 4 lớp 11 – Volunteer work hướng dẫn các em viết một lá thư trang trọng bày tỏ lòng biết ơn.

1. Unit 4 Lớp 11 Writing Task 1

Read the letter and underline the sentences that express the following points (Đọc lá thư và gạch chân các câu thể hiện những điểm sau đây:)

 • the opening of the letter (mở đầu lá thư)
 • the way (s) the money is used (cách sử dụng tiền)
 • the gratitude to the donor (sự biết ơn nhà tài trợ)
 • the donated amount (số tiền được tài trợ)
 • the way the receipt is issued (cách xuất hóa đơn)
 • the closing of the letter (kết thư)
Xem thêm:  Test Yourself B Unit 4 - 6 lớp 11 | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

 • the opening of the letter: Dear Sir or Madam
 • the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.
 • the way(s) the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.
 • the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.
 • the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.
 • the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

​2. Unit 4 Lớp 11 Writing Task 2

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation and express your gratitude. (Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được một triệu đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những gợi ý trong Bài tập 1 để viết một lá thư phúc đáp cho biết đã nhận được tiền và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Xem thêm:  Unit 9 lớp 11 Writing - Bài viết The post office | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

Dear Sir/ Madam

I’m very happy to have received a donation of 1,000,000 dong from your company some days ago. I think that the money will help us to build a school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our faithful thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from your organization in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Secretary

School Building Fund

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Writing Unit 4 tiếng Anh lớp 11 – Volunteer work, để củng cố nội dung bài học Writing mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 Writing

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the best sentence- a, b, c, or d- made from the given cues.

  I/ strong/ advise/ you/ take part/ volunteer works//

  • A.I am strong advise that you should take part in volunteer works.
  • B.I strongly advise that you might take part for volunteer works.
  • C.I strongly advise that you should take part in volunteer works.
  • D.I am strong in advising you to take part in volunteer works.
 • Câu 2:

  Only when/ general’s personal diaries/ publish/ truth/ come out//

  • A.Only when the general’s personal diaries were published did the truth come out.
  • B.Only when the general’s personal diaries had been published the truth come out.
  • C.Only when the general’s personal diaries were published had the truth come out.
  • D.Only when the general’s personal diaries were published the truth came out.

Câu 3 – Câu 5: Xem Trắc nghiệm để thi online.

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập có điều còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh lớp 11
Call Now Button