Unit 5 lớp 11 Reading – Bài dịch Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 5 lớp 11 Reading – Bài dịch Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 5 lớp 11 Reading – Bài dịch Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Reading Unit 5 tiếng Anh lớp 11 – Illiteracy hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu tìm ý chính kết hợp với kỹ năng sử dụng từ điển để tiện trong việc tra cứu từ vựng trong ngữ cảnh bài đọc một cách chính xác.

Contents

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 5 Lớp 11

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả bức tranh, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

 • the location and the time of the class
 • people in the class
 • the textbook
 • the teacher

Guide to answer

Miêu tả tranh thông qua hỏi và trả lời:

A: Where do you think the class is?

B: The class is in the mountainous area.

A: When does this class take place?

B: Perhaps the class takes place in the morning because we can see the sunlight outside.

A: What are the children doing?

B: They are learning how to read and write.They are listening very attentively to their teacher.

A: Are they at the same age?

B: No, they aren’t.They are at the different ages.

A: What do you think of the teacher in this class? Who is he?

B: He is a soldier. He may be a border soldier and he works as a volunteer teacher.

A: Is the class in a good condition?

B: No, it isn’t. It is in a poor condition.

2. While You Read Unit 5 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

2.1. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 1

Find the Vietnamese equivalent to the following expressions. (Tìm từ tiếng Việt tương đương cho các diễn đạt sau.)

1. Universalisation of Primary Education: __________

2. The Vietnam Society of Learning Promotion: ________

3. illiteracy eradication: __________

4. farming techniques: _________

5. family planning: ________

Guide to answer

1. Universalisation of Primary Education: Phổ cập giáo dục Tiểu học

2. The Vietnam Society of Learning Promotion: Hội Khuyến học Việt Nam

3. illiteracy eradication: xóa mù chữ

4. farming techniques: kĩ thuật canh tác

5. family planning: kế hoạch hóa gia đình

2.2. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 2

Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the whole passage? (Lựa chọn nào trong số các lựa chọn A, B, C hoặc D thích hợp nhất để tóm tắt cả đoạn văn trên?)

A. The programme of “Universalisation of Primary Education” in Vietnam (Chương trình phổ cập giáo dục Tiểu học ở Việt Nam)

Xem thêm:  Unit 10 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Nature in Danger | Tài liệu học tập và bài giảng online

B. Illiteracy rates in Vietnam (Tỷ lệ mù chữ ở Việt Nam)

C. Ethnic minority students’ education programme (Chương trình giáo dục của học sinh vùng cao)

D. The fight against illiteracy (Cuộc chiến chống nạn mù chữ)

Guide to answer

D. The fight against illiteracy

2.3. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What was the rate of literacy in Vietnam in 2000? (Tỉ lệ biết chữ ở Việt Nam năm 2000 là bao nhiêu?)

2. What campaign was started by the Vietnam Society of Learning Promotion? (Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu chiến dịch nào?)

3. How many students participated in the campaign in 2000 and how many in 2001? (Có bao nhiêu sinh viên tham gia vào chiến dịch vào năm 2000 và có bao nhiêu tham gia vào năm 2001?)

4. What did the students do to help eradicate illiteracy? (Sinh viên đã làm gì để giúp xóa nạn mù chữ?)

5. What will happen if more and more people take part in the struggle against illiteracy? (Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày càng có nhiều người tham gia vào chiến dịch chống mù chữ?)

Guide to answer

1. 94% of the population.

2.The campaign for illiteracy eradication.

3. 600 students in 2000 and 800 students in 2001.

4. They willingly/voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people to read and write.

5. Illiteracy will soon be eradicated.

3. After You Read Unit 5 Lớp 11

Work in groups. Ask and answer the questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Are there any illiterate people in your neighborhood? (Trong vùng em có người mù chữ không?)

2. What do you think we should do to help them read and write? (Theo em chúng ta nên làm gì để giúp học biết đọc và viết?)

Guide to answer

1. Yes, but not many. Most of them are the poor working people.

2. I think we should explain the disadvantages of being illiterate to them. At the same time, we should provide the convenient condition for them to go to classes for illiteracy eradication.

4. Bài dịch Reading Unit 5 Lớp 11

Vào khoảng tháng 7 năm 2000, 61 tỉnh và thành phố ở Việt Nam đã hoàn tất chương trình “Phổ cập giáo dục Tiểu học” và “Xóa mù chữ”. Tuy nhiên, vào thời gian đó, chỉ có 94% dân số biết đọc và viết. Điều đó có nghĩa là có nhiều việc phải làm để xoá nạn mù chữ trong toàn quốc.

Vào mùa hè năm 2000, Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu một chiến dịch xóa mù chữ. Trong chiến dịch này, sáu trăm sinh viên dân tộc thiểu số ở vùng cao miền Bắc được yêu cầu dạy đọc và viết cho 1.200 người mù chữ ở làng quê của họ. Vào năm 2001, có tám trăm sinh viên tình nguyện tham dự vào chiến dịch, số người được học đọc, viết lên đến 4.623 người. Đó là một cách hiệu quả để giúp những người ở vùng xa, vùng núi biết đọc và viết.

Xem thêm:  Unit 16 lớp 11 Reading - Bài dịch The wonders of the world | Tài liệu học tập và bài giảng online

Những sinh viên tham dự vào cuộc chiến chống nạn mù chữ coi việc giúp người ở làng quê mình là một vinh dự. Họ tình nguyện dành trọn kỳ nghỉ hè để dạy những người mù chữ học đọc và viết. Vài bạn còn chuẩn bị các tư liệu dành cho lớp. Họ nói về các kỹ thuật canh tác mới và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi, họ hứa sẽ trở lại vào mùa hè sau.

Cuộc chiến xóa mù chữ tiếp tục vào mùa hè năm 2002. Lần này Hội Khuyến Học Việt Nam quyết định mở rộng các hoạt động của hội đến các tỉnh ở vùng núi miền Trung. Hiện tại, số người mù chữ ở vùng xa và vùng cao đã giảm dần. Người ta hy vọng là nạn mù chữ sẽ được xóa sạch trong nước khi càng ngày càng có nhiều người tham gia vào trận đấu chống lại nạn mù chữ.

Bài tập minh họa

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-8701f44d62d54250b122748815c71b40″]

 

[wpcc-script type=”text/javascript”]
[wpcc-script type=”text/javascript” src=”https://ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3″ id=”s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c”]

Fill in each blank space with one appropriate word from the box.

advantage   qualifications   hopefully    effective     training       practical

eradicated   worth              while    unemployment         opportunities     break

Around the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your life. Do I stay on at school and (1) …. go on to university later? Do I leave and start work or begin a (2) …. course? The decision is yours, but it may be (3) …. remembering two things: there is more (4) …. among who haven’t been to university, and people who have the right skills will have a big (5) …. in the competition for jobs. If you decide to go straight into a job, there are many (6) …. for training. Getting (7) …. will help you to get on more quickly in many careers, and evening classes allow you to learn (8) …. you earn. Starting work and taking a (9) …. to study when you are older is another possibility. This way, you can save up money for your student days, as well as getting (10) …. work experience.

Key

Around the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your life. Do I stay on at school and (1) hopefully go on to university later? Do I leave and start work or begin a (2) training course? The decision is yours, but it may be (3) worth remembering two things: there is more (4) unemployment among who haven’t been to university, and people who have the right skills will have a big (5) advantage in the competition for jobs. If you decide to go straight into a job, there are many (6) opportunities for training. Getting (7) qualifications will help you to get on more quickly in many careers, and evening classes allow you to learn (8) while you earn. Starting work and taking a (9) break to study when you are older is another possibility. This way, you can save up money for your student days, as well as getting (10) practical work experience.

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Writing - Bài viết Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

Trên đây là nội dung bài học Reading Unit 5 tiếng Anh lớp 11 – Illiteracy, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 Reading

.dsch li{list-style:none;}
.box-title-1 .b-title p,.box-title-1 h3.b-title{font-size:14px!important;}

 • Câu 1:
  Choose the correct word or phrase – a, b, c or d – that best completes the passage.

  The traditional definition of literacy is considered to be the ability to read and write, or the ability to use language to, read, write, listen, and speak. In modern contexts, the word refers to reading and writing at a level (1) _____ for communication, or at a level that lets one understand and communicate ideas in a literate society,’ so as to take (2) _______ in that society. The United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has drafted the following definition: “Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written ‘materials (3) _______ with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning to enable an Individual to achieve his or her goals, to develop his, or her (4) _______ and potential, and to participate fully in the wider society.”

  Many policy analysts consider literacy rates a crucial measure of a region’s human capital. This claim is made on the (5) _______ that literate people can be trained less expensively than illiterate people, generally have a higher socio-economic (6) _______ and enjoy better health and employment prospects. Policy makers also argue that literacy increases job opportunities and access to higher education. In Kerala, India, for example, female and child mortality rates declined (7) _______ in the 1960s, when girls who were educated in the education reforms after 1948 began to raise families. Recent researchers, (8) _______, argue that correlations such as, the one listed above may have more to do with the effects of schooling rather than literacy in general. Regardless, the (9)_______ of educational systems worldwide includes a basic (10) _______ around communication through test and print, which is the foundation of most definitions of literacy.

  • A.important
  • B.adequate
  • C.adaptable
  • D.suitable
 • Câu 2:

  • A.control
  • B.comfort
  • C.part
  • D.honor
 • Câu 3:

  • A.associated
  • B.worked
  • C.appropriated
  • D.related
 • Câu 4:

  • A.ability
  • B.knowledge
  • C.behavior
  • D.performance
 • Câu 5:

  • A.basics
  • B.ways
  • C.foundations
  • D.grounds

Câu 2 – Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online.

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập nếu có vấn đề nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi ở mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh lớp 11
Call Now Button