Unit 5 lớp 11 Speaking – Hội thoại Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 5 lớp 11 Speaking – Hội thoại Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 5 lớp 11 Speaking – Hội thoại Illiteracy | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions(s) in B. (Làm việc theo cặp. Ghép mỗi vấn đề ở A và cách giải quyết ở B.)

Guide to answer

A 1 2 3 4 5
B b-g a-e d-f c-j h-i

 

2. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1. (Làm việc nhóm. Thảo luận về các vấn đề về trường bạn và đưa ra giải pháp. Sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Guide to answer

A: Students cheat in exams. What do you think we should do to solve this problem?

Xem thêm:  Unit 2 lớp 11 Speaking - Hội thoại Personal Experiences | Tài liệu học tập và bài giảng online

B: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

C: We should reduce the number of students in a class.

3. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about them and offer solutions. You may use the cues below (Làm việc nhóm. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn vấn đề mà lớp bạn đang trải qua. Thảo luận về chúng và đưa ra giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây.)

  • large class size (over 50 students in the class)
  • shortage of desks (3 students per desk)
  • hot in summer (no electric fans)
  • cold and dark in winter (broken windows, no lights)
Xem thêm:  Unit 6 lớp 11 Listening - Bài nghe Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

Guide to answer

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we do to solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

C: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have to sit on a desk. What should we do?

A: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

Call Now Button