Unit 6 lớp 11 Listening – Bài nghe Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bạn đang cần tìm Unit 6 lớp 11 Listening – Bài nghe Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online? Mọi ý kiến đóng góp với giasubachkhoa tại mục liên hệ để cộng đồng có thêm nhiều bài giảng và bài tập hay. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi.

Bài viết này về: Unit 6 lớp 11 Listening – Bài nghe Competitions | Tài liệu học tập và bài giảng online

Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe chi tiết để chọn đáp án đúng, sai và trả lời câu hỏi về nội dung bài nghe xoay quanh cuộc thi marathon.

1. Before You Listen Unit 6 Lớp 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?)
2. Who do you think can take part in the Boston race? (Theo bạn thì ai có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?)

Guide to answer

1. Boston Marathon is the world’s oldest annual marathon and ranks as one of the world’s best-known road racing events.
2. Amateur and professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

2. While You Listen Unit 6 Lớp 11

2.1. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 1

Listen to the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F) . (Nghe bài hội thoại về Cuộc thi chạy Boston và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Vocabulary - Từ vựng Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

1. The Boston Marathon is held every year in the USA.  (Cuộc thi Marathon Boston được tổ chức hàng năm ở Mỹ.)

2. It began in 1897. (Nó bắt đầu năm 1897.)

3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes and 10 seconds. (John McDermott đã ghi dấu 2 giờ 15 phút 10 giây.)

4. Women were officially allowed to participate in the races in 1957. (Phụ nữ được chính thức cho phép tham gia vào những vòng đua năm 1957.)

5. In 1984, 34 countries took part in the marathon. (Năm 1984, 34 quốc gia đã tham gia vào cuộc thi chạy marathon.)

6. According to the race’s rules, runners have to pass through the centre of Boston. (Theo như luật đua, những người thi đấu phải chạy qua trung tâm của thành phố Boston.)

Guide to answer

1 2 3 4 5 6
T T F F T F

 

2.2. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where did John McDermott come from? (John McDermott đến từ đâu?)

2. When did Kuscsik become the first official female champion? (Kuscsik trở thành nhà vô địch nữ chính thức đầu tiên vào năm nào?)

Xem thêm:  Unit 16 lớp 11 Speaking - Hội thoại The wonders of the world | Tài liệu học tập và bài giảng online

3. How many women started and finished the race in 1972? (Có bao nhiêu phụ nữ tham gia và hoàn thành cuộc chạy đua vào năm 1972?)

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984? (Có bao nhiêu vận động viên điền kinh tham dự Cuộc thi chạy Boston năm 1984?)

Guide to answer

1. He came from New York.

2. She became the first official female champion in 1972.

3. 8 women started and finished the race in 1972.

4. 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

3. After Your Listen Unit 6 Lớp 11

Work in groups. Name some famous runners in Vietnam and say what is special about them. (Làm việc nhóm. Kể tên một số vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và nói xem điều gì đặc biệt ở họ.)

Guide to answer

– Truong Thanh Hang – “The gold girl” of Vietnam’s sports, “Athletic Queen”.

– Vu Thi Huong is a track and field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

– Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old and won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 11

Trang: What are you reading, Paul?

Xem thêm:  Unit 13 lớp 11 Writing - Bài viết Hobbies | Tài liệu học tập và bài giảng online

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin?

Paul: In 1897. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA.

Ha came from New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes… But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races… A few years later. Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 1972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people?

Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42km. Runners have to go throush 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that’s great. Thanks a lot, Paul.

Call Now Button