Unit 7 lớp 11 Speaking – Hội thoại World Population

Bài học Unit 7 Lớp 11 World Population phần Speaking giúp các em thực hành nói về vấn đề bùng nổ dân số thế giới và đưa ra một vài cách giải quyết vấn đề này.

1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why. (Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

 • Fewer children die at birth.
 • People are not aware of the problem of overpopulation.
 • People are not properly educated.
 • People believe that having many children means happiness.
 • Religion doesn’t encourage people to have fewer children.
 • Many people believe that having a large family is a form of insurance.

Guide to answer

 1. Fewer children die at birth. (Ít trẻ em chết lúc mới sinh ra hơn.)
 2. Many people believe that having a large family is a form of insurance. (Nhiều người tin rằng, có một gia đình đông người là một hình thức bảo hiểm.)
 3. Religion doesn’t encourage people to have fewer children. (Tôn giáo không động viên con người có ít con.)
 4. People believe that having many children means happiness. (Người ta tin rằng có nhiều con đồng nghĩa với hạnh phúc.)
 5. People are not aware of the problem of overpopulation. (Con người không quan tâm đến vấn đề bùng nổ dân số.)
 6. People are not properly educated. (Con người không được giáo dục đúng đắn.)

List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results to the class. (Liệt kê các vấn đề phải đối mặt với các nước nghèo và đông dân. Sau đó trình bày kết quả trước lớp.)

Guide to answer

A: What problems do you think are facing and overpopulated countries?

B: I think poverty leads to the shortage of food.

A: That’s true.

B: For me, you must count one more important effect of poverty.

A: This factor links to the high charses…

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Friendship | Tài liệu học tập và bài giảng online

B: So, these two effects. I guess…

A: Sure it is…

3. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in groups. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report your results to the class. (Làm việc nhóm. Tìm ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

tăng
 • sự hiểu biết về vấn đề bùng nổ dân số
 • tiêu chuẩn sống
áp dụng/triển khai các chính sách khen và phạt
thực hiện
 • các chương trình giáo dục dân số
 • các chương trình kế hoạch hóa gia đình
sử dụng các biện pháp tránh thai

Guide to answer

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world. What solutions can people to do it?

B: I think we should raise awareness of the problems of overpopulation.

C: And we should implement reward and punishment policies.

D: Another solution is carrying out family planning programmes.

A: Besides, we should use birth control methods.

Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân số và đưa ra các giải pháp, sử dụng kết quả của Bài tập 2 và 3.)

Guide to answer

 • People should raise an awareness of the problems of overpopulation and living standards.
 • The government should exercise reward and punishment policies.
 • Population education programs and family planning programs should be carried out to high school students.
 • Safe birth control methods should be used.

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiếng Anh lớp 11
Call Now Button