Vẽ Plots bằng dòng lệnh set hàng đợi tiết kiệm thời gian | Xuân Tóc Đỏ

Vẽ Plots bằng dòng lệnh set hàng đợi tiết kiệm thời gian | Xuân Tóc Đỏ

Vẽ Plots bằng dòng lệnh set hàng đợi tiết kiệm thời gian | Xuân Tóc Đỏ
Tham gia nhóm của Xuân Tóc Đỏ
https://www.facebook.com/groups/xuantocdo

Câu lệnh :
.chia plots create -k 32 -b 3500 -r 2 -n 3 -t O:TAM1 -d X:

sửa ram : sửa số 3500
sửa luồng cpu : sửa số 2
sửa hàng đợi : sửa số 3
sửa thư mục tạm ssd : O thay bằng SSD của bạn
sửa thư mục lưu Plots sau khi vẽ xong : sửa X bằng HDD của bạn


Hình ảnh về Vẽ Plots bằng dòng lệnh set hàng đợi tiết kiệm thời gian | Xuân Tóc Đỏ


Tag liên quan đến Vẽ Plots bằng dòng lệnh set hàng đợi tiết kiệm thời gian | Xuân Tóc Đỏ

vẽ tượng,xuantocdo,magic box panel

Xem thêm các video khác tại giasubachkhoa.net

Similar Posts